Linker Bergse Rottekade 451 v.h. de boerderij: rectificatie

In de INFO die rond 19 november 2016 verspreid is staat per vergissing een eerste versie van dit artikel.

De tekst van de definitieve versie vindt u hieronder, inclusief de brief van de bewoners.

Excuses voor het ongemak en eventuele onvolledige conclusies.

Linker Bergse Rottekade 451 v.h. de boerderij

De boerderij zelf alweer een tijdje verdwenen, maar onder het kopje: “Bergse Linker Rottekade 451” vinden op dat terrein en daar omheen allerlei activiteiten plaats.

Een aantal bewoners van de Zuurbes en Aalbes hebben hier kennis van genomen en hun bezwaren zijn aanleiding tot onderstaand stukje. Ook vanuit Heide-Bes kijken wij met belangstelling naar de plannen zoals die bij de gemeente Rotterdam zijn ingediend en hoe die passen in de bestemmingsplannen van dezelfde gemeente en de provincie.

Wat is de stand van zaken? B&W Rotterdam hebben aangekondigd voornemens te zijn een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van de realisatie van 3 vrijstaande woonhuizen (mogelijk gesplitst in 4 woningen) aan de Bergse Linker Rottekade 451.

Het bezwaar van de direct omwonenden spitst zich toe op vier hoofdzaken.

Ten eerste zijn de procedures die voortvloeien uit de Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland niet gevolgd en de bewoners hebben de aanvrager verzocht dit alsnog te doen.

Ten tweede geven de bewoners in hun “Zienswijze” (in de volksmond bezwaarschrift genoemd) aan, dat het huidige voorstel op een aantal punten strijdig is met het concept “stedenbouwkundige randvoorwaarden”, destijds in opdracht van de toenmalige deelgemeente Prins Alexander ontwikkeld. Dit betreft met name de locatie en aard van de bebouwing, waardoor het landschappelijk karakter geweld wordt aangedaan.

Het derde bezwaar spitst zich toe op de wijze van ontsluiting, die in het voorstel van de gemeente via het huidige fietspad (President Wilsonpad) plaats zal vinden. Deze moet worden aangepast om autoverkeer toe te laten, waarbij de voorgenomen ontsluiting van de geplande woningen via een uitrit naar het huidige fietspad en van daaruit naar de Wilsonweg loopt. De bewoners hebben op dit punt hun zorg betreffende verkeersveiligheid geuit: fietsers, die vaak met een relatief hoge snelheid de Rottekade afrijden richting Wilsonweg moeten deze uitrit kruisen, wat aanleiding is voor gevaarlijke situaties. In overleg met de gemeente zou de ontsluitingsroute geen gevaar moeten opleveren voor de verkeersveiligheid van het langzame verkeer, maar de direct omwonenden zien daartoe geen mogelijkheden. De mogelijke toename van sluipverkeer versterkt dit bezwaar.

Als laatste uiten de bewoners hun zorg over de aantasting van het leefgebied door de voorgestelde plannen, met name wat betreft de toename van onveiligheid en geluids- en milieuoverlast, alsook een onomkeerbare aantasting van het landschappelijke karakter en groene uitstraling dat dit deel van ons woongebied zo uniek maakt.

Bovenstaand vormt de hoofdmoot van de Zienswijze van de direct omwonenden, die op 27 september 2016 aan de gemeente is gestuurd. Deze brief is in zijn geheel beschikbaar op de website van Heide-Bes via de link onder dit artikel. Tot op de dag dat deze INFO naar de drukker ging was er nog geen reactie van de gemeente.

Jolt Oostra

Link:  zienswijze-zuurbes-4-17-final-getekend