Bestuur

Het bestuur van de vereniging is de spreekbuis namens haar leden. Naast de (standaard) bestuurlijke taken draagt het bestuur zorg voor communicatie (INFO, website, email, brieven etc.) betreffende aangelegenheden die voor de buurt van belang zijn. Als er behoefte is, stelt het bestuur een commissie aan voor specifieke aandachtspunten.

Bestuursleden:
Hans de Vries              voorzitter
Sander van Ee            secretaris
Daniel Kool                 penningmeester
Henk Berkhof             lid
Janneke van Jeveren lid
Agnes Reichardt        lid
Jolt Oostra                 lid

Vergaderschema verenigingsjaar 2018-2019
Alle vergaderingen zijn op de woensdagavond: 30 mei, 11 juli, 29 augustus, 10 oktober, 21 november, 16 januari 2019, 13 februari (algemene ledenvergadering) en 13 maart.