Bestuur

Het bestuur van de vereniging is de spreekbuis namens haar leden. Naast de (standaard) bestuurlijke taken draagt het bestuur zorg voor communicatie (INFO, website, email, brieven etc.) betreffende aangelegenheden die voor de buurt van belang zijn. Als er behoefte is, stelt het bestuur een commissie aan voor specifieke aandachtspunten.

Bestuursleden:

Hans de Vries
Vacant
Daniel Kool
Henk Berkhof
Agnes Reichardt
Jolt Oostra

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid

Vergaderschema verenigingsjaar 2020-2021
Alle vergaderingen zijn op de woensdagavond en worden ad hoc gepland.