Ledenadministratie

Vragen & verzoeken
Voor vragen over uw gegevens zoals inzage, wijzigingen of verwijdering, stuurt u een bericht naar de ledenadministratie.

Inschrijven
Ik verklaar hiermee toe te willen treden als lid van Bewonersvereniging ‘Heide-Bes’ en me te zullen houden aan de in de statuten en het huishoudelijk reglement vervatte regels. De daaraan verbonden kosten voor contributie bedragen € 6,00 per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks, in het eerste kwartaal van het jaar, door middel van een automatische incasso geïnd.
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de ledenadministratie en worden bewaard voor de doeleinden die zijn vermeld in onze privacyverklaring.