Inschrijven

Ik verklaar hiermee toe te willen treden als lid van Bewonersvereniging ‘Heide-Bes’ en me te zullen houden aan de in de statuten en het huishoudelijk reglement vervatte regels.

De daaraan verbonden kosten voor contributie bedragen € 6,00 per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks, in het eerste kwartaal van het jaar, door middel van een automatische incasso geïnd.