Inschrijven

Ik verklaar hiermee toe te willen treden als lid van Bewonersvereniging ‘Heide-Bes’ en me te zullen houden aan de in de statuten en het huishoudelijk reglement vervatte regels.

De daaraan verbonden kosten voor contributie bedragen € 6,00 per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks, in het eerste kwartaal van het jaar, door middel van een automatische incasso geïnd.
Uw naam en andere persoonsgegevens worden opgenomen in onze ledenadministratie en worden bewaard voor de doeleinden die zijn vermeld in onze privacyverklaring.

Voor vragen over uw gegevens zoals inzage, wijzigingen of verwijdering, stuurt u een bericht naar de ledenadministratie.