Update van de ontwikkelingen rond het Wilsonpad d.d. 28 april 2023

Korte samenvatting van het voorafgaande

Tijdens de hoorzitting van 24 november 2022 heeft een groep omwonenden haar bezwaren toegelicht tegen de aanleg van een uitrit vanaf het erf van de  Bergs Linker Rottekade 451 naar het Wilsonpad en tegen de verkeersmaatregel om het Wilsonpad naar dit perceel “fietsstraat auto te gast” te maken.

De bezwaarschriftencommissie en daarna de gemeente hebben de bezwaren tegen de verkeersmaatregel overgenomen en hiermee is deze maatregel van tafel.

De omwonenden kregen echter ongelijk in hun bezwaar tegen de uitrit, waardoor dat stukje weg van ongeveer 20 meter wel mag worden aangelegd. Inmiddels hebben zij hiertegen bij de rechtbank beroep aangetekend.

Volgende stappen

Diverse informatieverzoeken aan de gemeente over wat er in het verleden was afgesproken over het gebruik van het fietspad leidden op 14 april 2023 tot het antwoord dat:

  • de bewoners BLR 451 nooit toestemming hebben gekregen om met de auto over het fietspad te mogen rijden.

Daarna volgde de brief van 18 april met het besluit van het College van B&W, inhoudende dat:

  • de gemeente regelmatig zal monitoren en handhaven, ook op basis van meldingen op telefoonnummer 14010 en de MeldR app, ten aanzien van al het gemotoriseerd verkeer op het fietspad, dus ook richting perceel BLR 451. De betreffende bewoners zijn hiervan op de hoogte.
  • de gemeente voornemens is binnen 6 weken na 28 april de verkeerspaaltjes terug te plaatsen op het Wilsonpad, in beide richtingen.

Tenslotte is het wenselijk dat de gemeente het voetpad en de berm langs de sloot weer in de oude staat terugbrengt.

Rol ‘Heide-Bes’

Al tijdens de algemene ledenvergadering van 2022 verklaarde de vereniging de juridische procedures van de buurtbewoners te willen ondersteunen, op de volgende wijze:

  • Heide-Bes neemt de helft van de kosten van elke procedure of juridische ondersteuning van de buurtbewoners per geval voor haar rekening. De andere helft komt voor rekening van de betreffende bewoners.
  • Heide-Bes verleent deze steun tot een maximum bedrag van € 4000,- in totaal.

Updates in deze langlopende zaak volgen zodra daar aanleiding toe is.

Jolt Oostra