Hospice IJsselPolder

Sinds april 2021 is aan de Thomas Mannplaats – direct tegenover de Heidebesbuurt – het Hospice IJsselPolder gevestigd. Dit hospice biedt een comfortabele plek aan terminale patiënten voor hun laatste levensdagen. De bewoners van het hospice krijgen zorg aangeboden door Aafje; het huishoudelijk reilen en zeilen van het hospice is in handen van ongeveer zestig vrijwilligers. Een groot deel van deze vrijwilligers – tien van de zestig – is afkomstig uit de Heidebes. Daaruit blijkt dat de verbondenheid van de Heidebes met het hospice niet alleen wordt gedragen door de fysieke nabijheid, maar ook door de sociale betrokkenheid van velen uit de buurt.

Hospice IJsselPolder is een zelfstandige stichting, die valt onder het bestuur van de Stichting IJsselHospices. Onder dit bestuur vallen ook Hospice IJsselThuis (Nieuwerkerk aan den IJssel) en Hospice IJsselOever (Capelle aan den IJssel). Hospice IJsselPolder wordt geleid door een manager, die eveneens leiding geeft aan de andere twee hospices binnen IJsselHospices. De dagelijkse gang van zaken in Hospice IJsselPolder staat onder leiding van enkele coördinatoren. Zij fungeren als eerste aanspreekpunt, voeren de intakegesprekken met potentiële bewoners en informeren hen over de geboden palliatieve terminale zorg. Daarnaast sturen zij de vrijwilligers aan.

Hospice IJsselPolder biedt plaats aan vier bewoners, die zelf bepalen hoe hun dagen worden ingevuld. Elke bewoner heeft een eigen kamer. De vrijwilligers zorgen ervoor dat de bewoners een zo aangenaam mogelijk verblijf in het hospice hebben, waarbij zoveel mogelijk een huiselijke sfeer wordt gecreëerd. Dat betekent onder andere dat de bewoners zelf bepalen wat ze te eten krijgen en dat er voor hen altijd iemand aanwezig is voor gezelschap en voor een gesprek, zowel over luchtige onderwerpen als over meer diepgaande zaken. Bezoek is op elk moment van de dag welkom en er is een logeermogelijkheid voor gasten. Bij mooi weer kunnen de bewoners (en hun bezoek) gebruikmaken van het terras. Door deze opzet wil het hospice de bewoners in hun laatste levensfase een omgeving bieden waarin het lijden verlicht wordt en waar de kwaliteit van leven centraal staat.

Hospice IJsselPolder beschikt over een website, waar alle relevante informatie is te vinden: www.hospiceijsselpolder.nl. De stichting financiert het hospice uit een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en uit bijdragen van de bewoners zelf. Dit is echter niet toereikend. De stichting is dan ook op zoek naar aanvullende financiële middelen. Op de website is te lezen op welke wijze financieel kan worden bijgedragen, zoals via een periodieke gift of een legaat. De aanvullende financiële bijdragen lopen via de Stichting Vrienden van Hospice IJsselPolder. Deze stichting heeft tot doel “de fondsen te werven die nodig zijn om de exploitatie van het hospice mogelijk te maken” en heeft de ANBI-status.

Het hospice steunen kan eenvoudig met deze QR code. Scan met uw telefoon de code en maak het bedrag over dat u wenst te doneren. Dank u wel!

Geschreven door buurtgenoot Jan Smit

Aardwarmteproject uitnodiging

Beste bewoner van Rotterdam-Ommoord,

Bijgaand treft u een uitnodiging aan voor een informatiebijeenkomst over ons nieuwe aardwarmteproject in Bergschenhoek. Ook vertegenwoordigers van de Gemeente Rotterdam zullen aanwezig zijn voor toelichting.
Deze uitnodiging staat ook open voor bewoners die niet rechtstreeks deze mail hebben ontvangen.
Met het oog op de organisatie zou ik graag willen weten of u aanwezig bent en met hoeveel personen u komt.

Routebeschrijving

Met vriendelijke groet,
Loes Elshof
Omgevingsmanager

Aardwarmteproject in Bergschenhoek

Na telefonisch overleg van Agnes Reichardt (lid bestuur ‘Heide-Bes’) met Loes Elshof (Omgevingsmanager Wayland Energy) hebben we bijgesloten document met Q&A ontvangen met de volgende toelichting:
Hierbij stuur ik u zoals toegezegd wat aanvullende informatie over het aardwarmteproject in Bergschenhoek. Mocht u of andere bewoners naar aanleiding hiervan vragen hebben, kunt u of kunnen zij contact met mij opnemen.
Zijn er aanvullende verzoeken, zoals een informatiebijeenkomst voor bewoners, dan is Wayland Energy graag bereid hieraan mee te werken.

ALV verenigingsjaar 2020 uitgesteld

In verband met de Corona-maatregelen heeft het bestuur besloten de ALV uit te stellen tot september/oktober 2021. Wij hopen dan weer onze leden te kunnen uitnodigen. Als t.z.t. de situatie nog zo zijn dat een bijeenkomst niet mogelijk is dan zal er een vergadering on line worden georganiseerd.

Verblijfsplek Rottebanbrug-vervolg

Via verschillende kanalen zijn er bij het bestuur van ‘Heide-Bes’ diverse reactie binnen gekomen betreffende de plannen “verblijfsplek Rottebanbrug”. Deze reacties zijn verzameld en verwerkt in een brief welke tijdens de bestuursvergadering op woensdagavond  10 maart 2021 is vastgesteld. Deze brief is d.d. 12 maart per email verstuurd naar mevrouw Banus van Staatsbosbeheer.

Aanspreekpunt namens ‘Heide-Bes’ is Jolt Oostra. Reacties kunt u onder het bericht plaatsen.

 

Verblijfsplek Rottebanbrug

In het project ‘Verblijfsplek Rottebanbrug’ maken we (Staatsbosbeheer) een nieuwe inrichting bij de brug, zodat dit punt aantrekkelijker wordt om te verblijven. De plek is een belangrijke verbinding tussen land en water.
Onderdeel van de eerste ideeën is het verwijderen van een stuk fietspad direct langs de Rotte om daar ruimte te maken om te zitten en om het ook voor kanovaarders gemakkelijker te maken hun kano de kant op te tillen om over te stappen naar het Hoge Bergse Bos of op een fiets hun tocht te vervolgen of om even aan land te gaan om te pauzeren.
Het oversteekpunt van brug naar de Rottebandreef en de andere kant op richting Ommoord is natuurlijk ook een knelpunt in de huidige situatie en dat willen we met een nieuwe inrichting verbeteren en veiliger maken. Verder krijgt één van de Rottekijkers hier een tijdelijke plek.
Op de projectpagina over de ontwikkeling Rottebanbrug is dit project nader toegelicht.

Hierbij een presentatie van de eerste verkenning  en schetsen als presentatie opgenomen.

Het project heeft samenhang met het ontwikkelingsplan Rottemeren. U vindt informatie op de website van het Recreatieschap en documentatie van het ontwikkelplan.

RACECIRCUIT OMMOORD

In onze INFO van mei 2020 is een artikel opgenomen “Racecircuit Ommoord” naar aanleiding van klachten uit de buurt over verkeersgedrag, met name op de President Wilsonweg richting Nesseweg. Als actie hebben we een oproep gedaan aan de leden om een commissie te vormen die hiermee aan de slag zou gaan. Daar is enige reactie op gekomen en heeft een 3-mans-commissie opgeleverd. Via een hiervoor aangemaakte app-groep is er geïnventariseerd hoe we te werk zouden gaan en dat leidde tot het plan om een enquête te houden. Op de vraag, wat zijn goede vragen die we kunnen stellen is geen input meer gekomen. Mede doordat de klachten verstomden is de aandacht geheel verloren gegaan. We hebben de indruk dat de recente politiecontroles in de wijk, en het seizoenskarakter van het racen, de klachten heeft doen verstommen. Mocht het wederom nodig lijken toch weer de barricaden op te gaan dan zullen we dat niet nalaten, uiteraard met inzet van onze achterban.

Henk Berkhof

Jubileumfeest Blijde Wei

Het jubileumfeest op zondag 28 mei, is/werd druk bezocht. Rond 14:00 uur werd bekend gemaakt welke genomineerde in aanmerking kwam voor de laatste vijf kleine kippen, inclusief een gouden kip voor de meest vergaarde stemmen. Welnu, de winnaars staan op de foto v.l.n.r. Bibliotheek Ommoord, Ommoordse Veld Open & Groen, Opzoomer Mee werkgroep ,,Lief en leed” en de Blijde Wei. De gouden kip was voor actiegroep A13-16, en werd dus uitgereikt aan de personificatie daarvan, Paul Scheublin!