Update van de ontwikkelingen rond het Wilsonpad d.d. 28 april 2023

Korte samenvatting van het voorafgaande

Tijdens de hoorzitting van 24 november 2022 heeft een groep omwonenden haar bezwaren toegelicht tegen de aanleg van een uitrit vanaf het erf van de  Bergs Linker Rottekade 451 naar het Wilsonpad en tegen de verkeersmaatregel om het Wilsonpad naar dit perceel “fietsstraat auto te gast” te maken.

De bezwaarschriftencommissie en daarna de gemeente hebben de bezwaren tegen de verkeersmaatregel overgenomen en hiermee is deze maatregel van tafel.

De omwonenden kregen echter ongelijk in hun bezwaar tegen de uitrit, waardoor dat stukje weg van ongeveer 20 meter wel mag worden aangelegd. Inmiddels hebben zij hiertegen bij de rechtbank beroep aangetekend.

Volgende stappen

Diverse informatieverzoeken aan de gemeente over wat er in het verleden was afgesproken over het gebruik van het fietspad leidden op 14 april 2023 tot het antwoord dat:

 • de bewoners BLR 451 nooit toestemming hebben gekregen om met de auto over het fietspad te mogen rijden.

Daarna volgde de brief van 18 april met het besluit van het College van B&W, inhoudende dat:

 • de gemeente regelmatig zal monitoren en handhaven, ook op basis van meldingen op telefoonnummer 14010 en de MeldR app, ten aanzien van al het gemotoriseerd verkeer op het fietspad, dus ook richting perceel BLR 451. De betreffende bewoners zijn hiervan op de hoogte.
 • de gemeente voornemens is binnen 6 weken na 28 april de verkeerspaaltjes terug te plaatsen op het Wilsonpad, in beide richtingen.

Tenslotte is het wenselijk dat de gemeente het voetpad en de berm langs de sloot weer in de oude staat terugbrengt.

Rol ‘Heide-Bes’

Al tijdens de algemene ledenvergadering van 2022 verklaarde de vereniging de juridische procedures van de buurtbewoners te willen ondersteunen, op de volgende wijze:

 • Heide-Bes neemt de helft van de kosten van elke procedure of juridische ondersteuning van de buurtbewoners per geval voor haar rekening. De andere helft komt voor rekening van de betreffende bewoners.
 • Heide-Bes verleent deze steun tot een maximum bedrag van € 4000,- in totaal.

Updates in deze langlopende zaak volgen zodra daar aanleiding toe is.

Jolt Oostra

ALV 15-2-2023, spreker mobiliteit komt

Beste lid,

De komst van een functionaris van de Gemeente is van ‘onder voorbehoud’ gewijzigd in ‘definitief”.

Remco Smit afdeling Mobiliteit Gemeente Rotterdam, start 20.05 tot 20.45 uur

Verkeersveiligheid, visie en beleid in het algemeen voor een wijk als Ommoord en de situatie President Wilsonweg in het bijzonder.

ALV2022 notulen

Op pagina ‘INFO’ kunt u de INFO van 2022 ophalen. Zoals gebruikelijk zijn de notulen van onze ALV over het jaar 2021 in de INFO geplaatst. Bij de rondvraag is een vraag/mededeling van een lid niet goed genotuleerd. De juiste tekst moet zijn:

Mw Koppers: “Beste Hans, wat ik tijdens de vergadering gezegd heb, is dat ik na een van de zware stormen buiten met buurtgenoten heb staan praten. Het gaat om buren waarvan de tuinen direct liggen aan de President Wilsonweg. Enkele populieren waren afgebroken of er waren grote takken afgebroken. Buren maakten zich zorgen om hun veiligheid en die van hun huizen en zouden het liefst de populieren gerooid en vervangen zien door nieuwe bomen.”

ALV 2022

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022

Vergadering:             43ste Algemene Ledenvergadering
Plaats:                       Open Hof Ommoord, Regenboogzaal, Hesseplaats 441
Datum/tijd:               Woensdag 30 maart 2022 / 20:00 uur
Voorzitter:                 Hans de Vries
Secretaris:                vacant
 

 1. Opening
 2. Notulen van de 42ste Algemene Ledenvergadering d.d. 31 mei 2021
  De notulen van deze vergadering zijn gepubliceerd in de INFO 41e jaargang nr.1 – mei 2021, te downloaden vanaf onze website.
 3. Verslag van de secretaris
 4. Verslag van de kascontrolecommissie
 5. Verslag van de penningmeester
 6. Benoeming van de kascontrolecommissie 2022
 7. Begroting, contributievoorstel 2022
 8. Samenstelling bestuur 2022
  Het bestuur bestaat thans uit 5 leden. Volgens de statuten bestaat het bestuur uit maximaal 7 leden en treedt het huidige bestuur af. Vier bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Wij zoeken dringend een vijfde bestuurslid. U kunt zich, mits u lid bent, verkiesbaar stellen conform het bepaalde in artikel 13 lid 2 van onze Statuten. De Statuten vindt u op onze website onder “Doel”.
 9. Rondvraag en sluiting
  Indien u uw vraag vooraf bekend maakt via e-mail of per post, heeft u de meeste kans op een gedegen antwoord op de vergadering zelf. email: secretariaat@heidebes.nl

Na afloop van de vergadering kan vanzelfsprekend onder het genot van een hapje en een drankje vrij worden gediscussieerd. Wij hopen u op woensdag 30 maart a.s. te mogen verwelkomen.

Hans de Vries

Voorzitter

 

Wilsonpad toegankelijk voor autoverkeer?

Naar verluid heeft de gemeente bedacht dat het hele Wilsonpad tot aan de dijk toegankelijk moet worden voor auto’s. Daarmee is de vergunningaanvraag voor de ontsluiting van BLR451* via het Wilsonpad van de baan en is er geen sprake meer van alleen particulier belang.

De Zuurbes-bewoners van de noordoostzijde, dus de oneven nummers 1 t/m 13 zien daarin een behoorlijk aantal problemen:

 1. Er is een periode geweest tijdens de bouw van nummer 451, dat het Wilsonpad tijdelijk werd opengesteld voor bouwverkeer. Nog steeds wordt het fietspad als verkeersweg voor alle verkeer van en naar de Rottekade gebruikt. Dit leidt in de huidige situatie tot regelmatig gevaarlijke momenten, wanneer fietsers en auto’s elkaar tegenkomen. Ondanks herhaalde verzoeken wil de gemeente deze huidige situatie niet veranderen.
 2. Zou de gemeente besluiten tot aanleg van een verkeersweg dan wordt een behoorlijke aanzuigende werking verwacht van sluipverkeer van en naar Oud-Verlaat, Zevenhuizen en de A12, met een evenredige toename van de kans op ongelukken. De kruising (Straks rotonde?) Aalbes-Nesseweg-Wilsonweg wordt drukker.
 3. Het belang van verkeersveiligheid en toenemende verkeersdruk betreft een groot deel van de wijk, niet alleen de aanwonenden.
 4. Bij het verlenen van 0mgevings(bouw)vergunningen door de gemeente Rotterdam was altijd sprake van ontsluiting van nr. 451 via de Rottekade, waarbij de toename van het verkeer na de nieuwbouw van BLR450 en 451 kleiner zal zijn dan het verkeer ten tijde van de manege en de boerderij op deze adressen, destijds ook ontsloten via de Rottekade.
 5. In eerdere ruimtelijke adviezen werd ontsluiting van BLR451 via de Rottekade gewogen en bevestigd. Het is daarom onduidelijk waarom de gemeente nu de aanleg van een doorgaande weg voor alle verkeer ambieert.
 6. Ambtelijke contacten over dit onderwerp leiden nog niet tot een vorm van begrip of afdoende uitleg of actie, ook omdat de betreffende ambtenaar telkens vanaf nul moet beginnen, dus zonder kennis van alle juridische historie rond de bouw van BLR451.
 7. Het benaderen van “de politiek” en publiciteit kunnen de volgende stappen zijn.
 8. Het meest voor de hand liggend op dit moment is de rechter om een voorlopige voorziening te vragen, waarin geregeld is dat het huidige gedoogbeleid van autoverkeer op het fietspad stopt, net als alle voorbereidingen voor aanpassing van het pad.

Via bewonersvereniging ‘Heide-Bes’ vragen de Zuurbes-bewoners om steun, die globaal uit 3 mogelijkheden kan bestaan:

 1. De bewonersvereniging ‘Heide-Bes’ is het eens met bovenstaand verhaal en wil dat verhaal verder ondersteunen, bijvoorbeeld met:
  1. Informatie verspreiden naar alle leden van ‘Heide-Bes’;
  2. Oproep voor een lid met toepasselijke juridische kennis, die zich samen met de huidige al actieve groep bewoners voor dit traject wil inzetten;
  3. Financiële steun bij de eventuele rechtszaak.

Deze vormen van steunbetuigingen versterken datgene wat de bewoners zelf doen en komen bovenop vragen die via andere belangstellenden aan “de politiek” worden/zijn gesteld.

Ter info: De recent geplaatste duiker in de kwelsloot, die precies voor de uitrit van BLR451 ligt, valt onder het Hoogheemraadschap en daar is alleen op water gerelateerde argumenten bezwaar tegen aan te tekenen. Over de weg hebben ze geen zeggenschap

Verdere toelichting en antwoorden op eventuele vragen volg tijdens de ALV van bewonersvereniging ‘Heide-Bes’ of via de mail aan: secretariaat@heidebes.nl.

*BLR451= Bergse Linker Rottekade 451

Hospice IJsselPolder

Sinds april 2021 is aan de Thomas Mannplaats – direct tegenover de Heidebesbuurt – het Hospice IJsselPolder gevestigd. Dit hospice biedt een comfortabele plek aan terminale patiënten voor hun laatste levensdagen. De bewoners van het hospice krijgen zorg aangeboden door Aafje; het huishoudelijk reilen en zeilen van het hospice is in handen van ongeveer zestig vrijwilligers. Een groot deel van deze vrijwilligers – tien van de zestig – is afkomstig uit de Heidebes. Daaruit blijkt dat de verbondenheid van de Heidebes met het hospice niet alleen wordt gedragen door de fysieke nabijheid, maar ook door de sociale betrokkenheid van velen uit de buurt.

Hospice IJsselPolder is een zelfstandige stichting, die valt onder het bestuur van de Stichting IJsselHospices. Onder dit bestuur vallen ook Hospice IJsselThuis (Nieuwerkerk aan den IJssel) en Hospice IJsselOever (Capelle aan den IJssel). Hospice IJsselPolder wordt geleid door een manager, die eveneens leiding geeft aan de andere twee hospices binnen IJsselHospices. De dagelijkse gang van zaken in Hospice IJsselPolder staat onder leiding van enkele coördinatoren. Zij fungeren als eerste aanspreekpunt, voeren de intakegesprekken met potentiële bewoners en informeren hen over de geboden palliatieve terminale zorg. Daarnaast sturen zij de vrijwilligers aan.

Hospice IJsselPolder biedt plaats aan vier bewoners, die zelf bepalen hoe hun dagen worden ingevuld. Elke bewoner heeft een eigen kamer. De vrijwilligers zorgen ervoor dat de bewoners een zo aangenaam mogelijk verblijf in het hospice hebben, waarbij zoveel mogelijk een huiselijke sfeer wordt gecreëerd. Dat betekent onder andere dat de bewoners zelf bepalen wat ze te eten krijgen en dat er voor hen altijd iemand aanwezig is voor gezelschap en voor een gesprek, zowel over luchtige onderwerpen als over meer diepgaande zaken. Bezoek is op elk moment van de dag welkom en er is een logeermogelijkheid voor gasten. Bij mooi weer kunnen de bewoners (en hun bezoek) gebruikmaken van het terras. Door deze opzet wil het hospice de bewoners in hun laatste levensfase een omgeving bieden waarin het lijden verlicht wordt en waar de kwaliteit van leven centraal staat.

Hospice IJsselPolder beschikt over een website, waar alle relevante informatie is te vinden: www.hospiceijsselpolder.nl. De stichting financiert het hospice uit een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en uit bijdragen van de bewoners zelf. Dit is echter niet toereikend. De stichting is dan ook op zoek naar aanvullende financiële middelen. Op de website is te lezen op welke wijze financieel kan worden bijgedragen, zoals via een periodieke gift of een legaat. De aanvullende financiële bijdragen lopen via de Stichting Vrienden van Hospice IJsselPolder. Deze stichting heeft tot doel “de fondsen te werven die nodig zijn om de exploitatie van het hospice mogelijk te maken” en heeft de ANBI-status.

Het hospice steunen kan eenvoudig met deze QR code. Scan met uw telefoon de code en maak het bedrag over dat u wenst te doneren. Dank u wel!

Geschreven door buurtgenoot Jan Smit

Aardwarmteproject uitnodiging

Beste bewoner van Rotterdam-Ommoord,

Bijgaand treft u een uitnodiging aan voor een informatiebijeenkomst over ons nieuwe aardwarmteproject in Bergschenhoek. Ook vertegenwoordigers van de Gemeente Rotterdam zullen aanwezig zijn voor toelichting.
Deze uitnodiging staat ook open voor bewoners die niet rechtstreeks deze mail hebben ontvangen.
Met het oog op de organisatie zou ik graag willen weten of u aanwezig bent en met hoeveel personen u komt.

Routebeschrijving

Met vriendelijke groet,
Loes Elshof
Omgevingsmanager