Update van de ontwikkelingen rond het Wilsonpad d.d. 28 april 2023

Korte samenvatting van het voorafgaande

Tijdens de hoorzitting van 24 november 2022 heeft een groep omwonenden haar bezwaren toegelicht tegen de aanleg van een uitrit vanaf het erf van de  Bergs Linker Rottekade 451 naar het Wilsonpad en tegen de verkeersmaatregel om het Wilsonpad naar dit perceel “fietsstraat auto te gast” te maken.

De bezwaarschriftencommissie en daarna de gemeente hebben de bezwaren tegen de verkeersmaatregel overgenomen en hiermee is deze maatregel van tafel.

De omwonenden kregen echter ongelijk in hun bezwaar tegen de uitrit, waardoor dat stukje weg van ongeveer 20 meter wel mag worden aangelegd. Inmiddels hebben zij hiertegen bij de rechtbank beroep aangetekend.

Volgende stappen

Diverse informatieverzoeken aan de gemeente over wat er in het verleden was afgesproken over het gebruik van het fietspad leidden op 14 april 2023 tot het antwoord dat:

 • de bewoners BLR 451 nooit toestemming hebben gekregen om met de auto over het fietspad te mogen rijden.

Daarna volgde de brief van 18 april met het besluit van het College van B&W, inhoudende dat:

 • de gemeente regelmatig zal monitoren en handhaven, ook op basis van meldingen op telefoonnummer 14010 en de MeldR app, ten aanzien van al het gemotoriseerd verkeer op het fietspad, dus ook richting perceel BLR 451. De betreffende bewoners zijn hiervan op de hoogte.
 • de gemeente voornemens is binnen 6 weken na 28 april de verkeerspaaltjes terug te plaatsen op het Wilsonpad, in beide richtingen.

Tenslotte is het wenselijk dat de gemeente het voetpad en de berm langs de sloot weer in de oude staat terugbrengt.

Rol ‘Heide-Bes’

Al tijdens de algemene ledenvergadering van 2022 verklaarde de vereniging de juridische procedures van de buurtbewoners te willen ondersteunen, op de volgende wijze:

 • Heide-Bes neemt de helft van de kosten van elke procedure of juridische ondersteuning van de buurtbewoners per geval voor haar rekening. De andere helft komt voor rekening van de betreffende bewoners.
 • Heide-Bes verleent deze steun tot een maximum bedrag van € 4000,- in totaal.

Updates in deze langlopende zaak volgen zodra daar aanleiding toe is.

Jolt Oostra

ALV 15-2-2023, spreker mobiliteit komt

Beste lid,

De komst van een functionaris van de Gemeente is van ‘onder voorbehoud’ gewijzigd in ‘definitief”.

Remco Smit afdeling Mobiliteit Gemeente Rotterdam, start 20.05 tot 20.45 uur

Verkeersveiligheid, visie en beleid in het algemeen voor een wijk als Ommoord en de situatie President Wilsonweg in het bijzonder.

ALV 2022

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022

Vergadering:             43ste Algemene Ledenvergadering
Plaats:                       Open Hof Ommoord, Regenboogzaal, Hesseplaats 441
Datum/tijd:               Woensdag 30 maart 2022 / 20:00 uur
Voorzitter:                 Hans de Vries
Secretaris:                vacant
 

 1. Opening
 2. Notulen van de 42ste Algemene Ledenvergadering d.d. 31 mei 2021
  De notulen van deze vergadering zijn gepubliceerd in de INFO 41e jaargang nr.1 – mei 2021, te downloaden vanaf onze website.
 3. Verslag van de secretaris
 4. Verslag van de kascontrolecommissie
 5. Verslag van de penningmeester
 6. Benoeming van de kascontrolecommissie 2022
 7. Begroting, contributievoorstel 2022
 8. Samenstelling bestuur 2022
  Het bestuur bestaat thans uit 5 leden. Volgens de statuten bestaat het bestuur uit maximaal 7 leden en treedt het huidige bestuur af. Vier bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Wij zoeken dringend een vijfde bestuurslid. U kunt zich, mits u lid bent, verkiesbaar stellen conform het bepaalde in artikel 13 lid 2 van onze Statuten. De Statuten vindt u op onze website onder “Doel”.
 9. Rondvraag en sluiting
  Indien u uw vraag vooraf bekend maakt via e-mail of per post, heeft u de meeste kans op een gedegen antwoord op de vergadering zelf. email: secretariaat@heidebes.nl

Na afloop van de vergadering kan vanzelfsprekend onder het genot van een hapje en een drankje vrij worden gediscussieerd. Wij hopen u op woensdag 30 maart a.s. te mogen verwelkomen.

Hans de Vries

Voorzitter

 

Verblijfsplek Rottebanbrug-vervolg

Via verschillende kanalen zijn er bij het bestuur van ‘Heide-Bes’ diverse reactie binnen gekomen betreffende de plannen “verblijfsplek Rottebanbrug”. Deze reacties zijn verzameld en verwerkt in een brief welke tijdens de bestuursvergadering op woensdagavond  10 maart 2021 is vastgesteld. Deze brief is d.d. 12 maart per email verstuurd naar mevrouw Banus van Staatsbosbeheer.

Aanspreekpunt namens ‘Heide-Bes’ is Jolt Oostra. Reacties kunt u onder het bericht plaatsen.

 

Werk in Uitvoering: verkeersoverlast Heide en Bessenbuurt

Onderstaande mail is op 14 november 2018 door ‘Heide-Bes’ aan de gemeente Rotterdam gestuurd:

Beste mevrouw Groenenweg,

Namens de bewonersvereniging ‘Heide-Bes’ vragen wij uw aandacht voor de aanstaande verkeersoverlast in onze wijk.

Op 11 oktober stuurde onze vereniging (mail van de heer Oostra) u hierover al een mail met een suggestie om de verkeersoverlast te beperken. Niet alleen hebben wij hierop geen antwoord gekregen, het blijkt dat er nu voor de slechtste oplossing gekozen is. Namelijk alle verkeer in twee richtingen wordt door het smalste straatje in de wijk geperst.
En dat terwijl er alternatieven zijn.
Is voldoende gedacht aan het alternatief van kortsluiting van de oude Wollenfoppenweg met de Wollenfoppenweg/Wilsonlaan? (zoals in de mail hieronder staat aangegeven)
Is voldoende gedacht aan het gebruiken van het dubbele fietspad aan de Wilsonweg? (zoals aangegeven in onze mail van 11 oktober)
Is gedacht aan het tijdelijk geschikt maken van een richtingsverkeer op de Sneeuwheide/Struikheide?
Wij kunnen ons niet voorstellen dat het verkeer omleiden door de Lavendelheide ookmaar in de buurt van een oplossing komt. Dit straatje is juist ontworpen om het verkeer te weren.
Qua veiligheid is dit in onze ogen een groot risico. Niet in de laatste plaats voor soepele een doorgang van hulpdiensten. Wij vragen ons af ook de politie hieraan akkoord heeft gegeven.
Graag willen wij inzicht in uw besluitvorming over dit verkeersplan.
Ook willen wij weten hoe u denkt over de genoemde alternatieven
Wij willen inzicht in hoeverre er over het veiligheidsaspect is nagedacht en of de politie hiermee akkoord is gegaan
Tevens willen wij weten welke extra maatregelen u neemt om uw plan in goede banen te leiden.
Wij gaan er van uit dat u serieus naar de alternatieven wilt kijken en ons laat weten wat de uitkomst wordt.
Dit is een situatie die alle bewoners van de Heide Bessenbuurt gaat raken.

Er is met de gemeente afgesproken dat dit soort ingrijpende maatregelen met de bewoners voorbesproken worden. Dit om de alternatieven in kaart te krijgen en draagvlak te creëren.
Dit is totaal niet gebeurd, zelfs niet nadat wij hiertoe een voorzet hebben gegeven.
Dat er soms overlast is begrijpen wij uiteraard best. Maar op deze manier, en met deze uitkomst zal er geen begrip zijn in de wijk. Uw snelle reactie afwachtend beraden wij ons op verdere acties

Met vriendelijke groet,

Sander van Ee

Secretaris bewonersvereniging Heide en Bessenbuurt

Automatische incasso contributie

Er is bij de ALV (februari 2016) aangegeven dat er dit jaar via automatische incasso de opdracht gegeven gaat worden aan de banken om de bijdrage van 2016 te innen. In dit bericht leest u hier meer over.

Waarom via automatische incasso
De penningmeester van vorig en jaar en de penningmeester van dit jaar hebben een enorme daling gezien in de jaarlijkse betalingen van de leden. Omdat we uit gesprekken merken dat er geen kwade wil is, maar men gewoon vergeet te betalen, hebben we naar een oplossing hiervoor gezocht. De oplossing is automatische incasso, hierbij hoeft u niet meer te onthouden of u wel of niet hebt betaald.

Hoe werkt incasseren via de bank
Ons boekhoudprogramma maakt een opdracht aan en dat bestand gaat naar onze bank. De ING bank. De rekeningen worden uitgelezen en iedereen krijgt keurig een berichtje dat de ‘Heide-Bes’ een bedrag van €6 wil gaan afschrijven over 6 dagen.

Werkt het echt zo voordelig
Ja, het innen kan in 1 ronde en alles kan dan op 1 datum bij de vereniging binnen zijn. De binnenkomst van de betalingen gaat dan ook automatisch in de boekhouding. En bovendien hebben de bewoners er dan geen omkijken naar.

Ik wil niet dat er automatisch geld van mijn rekening afgeschreven gaat worden
Als u om wat voor reden dan ook absoluut niet wenst dat er automatisch geld van uw rekening wordt afgeschreven (al is het maar € 6 per jaar), neem dan contact op met onze penningmeester en bespreek de alternatieven.

Vragen ?
Bel of beter nog mail naar de penningmeester op penningmeester@heidebes.nl of op 0624413410.

‘Heide-Bes’ bestuur

Afvalscheiding

Verslag overleg met de projectleider Schone Stad; Sander Beumer
Datum: 27 mei 2015
Plaats: Gerard Goosenhuis
Aanwezig: Sander Beumer en namens de bewonersvereniging: Sander van Ee, Janneke van Jeveren en Hans de Vries.

Sander van Ee heeft voor het overleg een aantal vragen gestuurd die wij vanuit de bewonersvereniging hebben betreffende afvalscheiding en de verstrekking van een extra container hiervoor. Sander Beumer geeft aan dat hij graag zijn verhaal wil doen.
Het allereerst wat de afvalcoach graag kwijt wil, is dat het verhaal zoals dat in de Metro (13-5-2015) stond over het direct beboeten niet juist is. Wanneer mensen willen weten hoe het werkelijk allemaal zit, kunnen ze de website raadplegen. (http://www.rotterdam.nl/afval).

De vraag die bovenaan ligt is, waarom Rotterdam afval wil gaan scheiden. Dat heeft te maken met een aantal factoren:
> Het is Europees beleid om afval te scheiden;
> Het werkt kostenbesparend;
In 2006 werd het afval scheiden gestopt omdat het in die tijd nog niet rendabel was, maar nu zeker wel. Nu is het zo dat wanneer men een ton afval laat verbranden bij de AVR, dat € 110 kost terwijl een ton GFT veel goedkoper is met € 35 per ton. Papier levert geld op.
> De grondstoffen raken op. Een deel van het GFT wordt verwerkt tot biobrandstof;
> GFT is 30% van het afval (wat betreft gewicht). Dat is dus meer dan papier met 17,5% en plastic met 10,4%.

Een veelgehoord probleem is dat er weer een container bij is gekomen. Ruimte speelt een rol hierbij, maar ook stankoverlast. Vanaf september kunnen mensen voor wie de container te groot is, deze omruilen voor een kleinere. De maat die nu geleverd is, is 240 liter. Men kan deze later in het jaar omruilen voor een van 140 liter. Daarnaast is er de mogelijkheid om de papierbak in te leveren. Dat kan nu al, maar er gaat in het najaar geïnventariseerd worden en dan kunnen mensen aangeven wat ze precies voor een maat willen en of ze de papiercontainer willen houden.

Het is de bedoeling dat alle oude bakken in januari 2016 zijn vervangen door nieuwe met een chip. De oude bakken worden ook weer hergebruikt. Ze worden namelijk verkocht aan landen in Oost-Europa.

In de weekbladen en op de website staan tips om geurtjes, maden en dergelijke te voorkomen. Bij extreem warm weer kunnen de biozakjes gebruikt worden en mag GFT ook bij het restafval wanneer dat de bak is die in die week wordt opgehaald.

Nu staan er voor plastic containers bij de supermarkten. Wij vroegen Sander Beumer of het mogelijk is er een aan het begin van de wijk te plaatsen. Nu is dit nog geen landelijk beleid. Zodra dat wel zo is zullen er meer containers komen. Maar hij wilde wel gaan navragen of het mogelijk was om bij wijze van proef een container bij ons in de buurt neer te zetten.

Hoe zit het met de chip op de container?
Er zijn plaatsen in ons land waar men meet hoe vaak jouw bak geleegd wordt. Op basis daarvan moet men afvalheffing betalen. In Rotterdam werkt dat niet zo en zal het de komende jaren ook niet zo gaan werken. Wat dat betreft is het in Rotterdam te complex vanwege de hoogbouw waarvoor nog geen oplossing is.
De chip dient nu nog vooral de gemeente. Ze willen graag weten hoeveel bakken er zijn en kunnen nu ook van ‘verdwaalde’ bakken achterhalen wie de eigenaar is. In het huidige systeem weet de gemeente niet hoeveel bakken er in omloop zijn. Het maakt ook maatwerk mogelijk (een groot gezin kan meerdere zelfde bakken krijgen bijvoorbeeld). Ook bij diefstal en misbruik kan men handelen.

Zoals eerder opgemerkt gaan ze niet beboeten. Wel kan het zijn dat de ophaaldienst in de bak kijkt en dan kan beslissen de bak niet mee te nemen. Er komt dan een kaartje aan te hangen. Een waarschuwing dat het niet goed aangeleverd is. Datzelfde geldt ook voor te zware bakken. Het is vooral vervelend voor jezelf omdat jouw bak dan blijft staan. Dat is
geen verandering ten aanzien van het beleid nu!

Er is protest vanuit de gebiedscommissies. Hoe zit dat precies?
De gebiedscommissie stuurt een brief aan de inwoners van onze wijk om te achterhalen wat er leeft. Deze brief is een protest tegen het geheel. Dat wil zeggen dat men opmerkingen heeft bij de ruimte die de bakken innemen en het ophalen van slechts een
keer per week wat betreft restafval. De gebiedscommissies gaan een enquête uitzetten. De projectleider verwacht er niet veel van omdat over het algemeen slechts 2% van de mensen reageert en dat de informatieavonden matig bezocht zijn.

Op de website van de gemeente is veel informatie te vinden en u kunt ook zelf de afvalcoach benaderen. Hij staat voor u klaar!

Verslag overleg verkeersveiligheid

Bijeenkomst op 3 februari 2014 op het kantoor van de deelgemeente Alexander. Onderwerp: Verkeersveiligheid op de Ommoordse ruit.

Aanwezigen:
Kruidenbuurt: Bernard Flach, Lianne Flach en Sam Schouten
BOO: Philip Eijsman
‘Heide-Bes’: Sander van Ee
Deelgemeente: N. F.

De aanleiding van dit overleg is het dodelijke ongeval aan de Wilsonweg van november 2013, waarbij een vrouw op het zebrapad geschept is door een automobilist. Verkeersveiligheid is een onderwerp dat enorm leeft bij de bewoners van Ommoord. Het gaat dan vooral om de zorgen over de snelheid, de oversteekplaatsen en het verkeersgedrag in het algemeen. Tijdens dit overleg hebben we vooral besproken hoe de verkeersveiligheid beleefd wordt in Ommoord.

Verkeerssnelheid op de President Wilsonweg
De deelgemeente zegt hierover: er zijn van verschillende kanten signalen binnen gekomen dat op deze weg te hard gereden wordt. Op dit moment wordt d.m.v. metingen op de Wilsonweg bekeken wat de feitelijke snelheid is van het verkeer. De metingen worden bekeken en beoordeeld door deskundigen op het gebied van verkeer.  Dit is het startpunt om te kunnen beoordelen of hier al dan niet maatregelen nodig zijn en of daar vervolgens ook budget voor is.

Oversteekplaatsen met ledverlichting in het wegdek
De deelgemeente zegt hierover: de verlichting in het wegdek reageert ook op andere impulsen dan  overstekende voetgangers. Dat is niet wenselijk. Daarom worden deze op dit moment beter afgesteld, zodat deze alleen op voetgangers reageren. Ook wordt door sommige automobilisten geklaagd dat de verlichting verblindend werkt. Omdat deze ervaring per automobilist verschilt wordt daar op dit moment geen onderzoek naar gedaan.

Straatverlichting bij oversteekplaatsen op de rotondes is niet goed afgesteld
De deelgemeente zegt hierover: de bewoners geven aan dat de oversteekplaatsen wel verlicht zijn, maar dat de verlichting niet goed gericht is. Deze opmerking wordt bekeken. De termijn waarop een antwoord verwacht mag worden, wordt nader afgestemd en aan bewoners teruggekoppeld.

Verkeersgedrag, bewoners pleiten voor handhaving
De bewonersverenigingen pleiten voor handhaving, omdat dit volgens hen het enige is wat overtreders afschrikt. De deelgemeente zegt hierover: handhaving kan incidenteel als instrument ingezet worden als daar aanleiding toe is. Maar een permanente oplossing kan dit niet zijn. Een van de voorwaarden  om een locatie hiervoor aan te wijzen is dat er veelvuldig te hard wordt gereden, anders dan in een 30 km gebied. Het is aan de politie om te oordelen of zij op een bepaalde locatie handhaving nodig achten. Naar aanleiding van de metingen kan de politie beoordelen of zij hier een handhavingsactie gaan inzetten.

De Kruidenbuurt, parkeeroverlast
Bewoners uit de kruidenbuurt ervaren toenemende parkeeroverlast door werknemers en bezoekers van het Alexandrium. De deelgemeente zegt hierover: een aantal jaar geleden zijn er parkeertellingen gedaan in de buurt. Dat gaf toen volgens Stadsontwikkeling geen aanleiding om parkeerregulerende maatregelen te nemen, omdat niet aan de gestelde voorwaarden werd voldaan.  De situatie kan veranderd zijn, daarom wordt gekeken of er opnieuw tellingen gedaan kunnen worden om te zien wat de parkeerdruk in de buurt is. Vandaar uit wordt beoordeeld of deze buurt in aanmerking kan komen voor parkeer regulerende maatregelen, zoals betaald parkeren. Of en wanneer die tellingen gaan plaatsvinden, wordt aan de bewoners teruggekoppeld.

 De Kruidenbuurt, verkeersoverlast
De deelgemeente zegt hierover: de deelgemeente zoekt uit of en wanneer en op welke locaties er 30 km wordt ingevoerd in de kruidenbuurt. Ook hierover krijgen de bewoners een terugkoppeling. Om dit in te kunnen voeren moet de inrichting aan bepaalde voorwaarden voldoen, anders kan bij automobilisten niet de gestelde snelheid afgedwongen worden. Dit wordt samen met de projectleider van de buitenruimte in de Kruidenbuurt en verkeerspolitie bekeken.

Ten slotte
Uitgesproken is dat het goed was dat de bewonersverenigingen gezamenlijk in gesprek gaan met de deelgemeente. Voor de deelgemeente is het ook goed dat zij de signalen uit de wijken ontvangen.
Afgesproken is dat de deelgemeente de bewonersverenigingen op de hoogte brengt van de snelheidsmeting aan de President Wilsonweg. Tevens spreken we af dat we elkaar weten te vinden als er wat speelt.