Verslag overleg verkeersveiligheid

Bijeenkomst op 3 februari 2014 op het kantoor van de deelgemeente Alexander. Onderwerp: Verkeersveiligheid op de Ommoordse ruit.

Aanwezigen:
Kruidenbuurt: Bernard Flach, Lianne Flach en Sam Schouten
BOO: Philip Eijsman
‘Heide-Bes’: Sander van Ee
Deelgemeente: N. F.

De aanleiding van dit overleg is het dodelijke ongeval aan de Wilsonweg van november 2013, waarbij een vrouw op het zebrapad geschept is door een automobilist. Verkeersveiligheid is een onderwerp dat enorm leeft bij de bewoners van Ommoord. Het gaat dan vooral om de zorgen over de snelheid, de oversteekplaatsen en het verkeersgedrag in het algemeen. Tijdens dit overleg hebben we vooral besproken hoe de verkeersveiligheid beleefd wordt in Ommoord.

Verkeerssnelheid op de President Wilsonweg
De deelgemeente zegt hierover: er zijn van verschillende kanten signalen binnen gekomen dat op deze weg te hard gereden wordt. Op dit moment wordt d.m.v. metingen op de Wilsonweg bekeken wat de feitelijke snelheid is van het verkeer. De metingen worden bekeken en beoordeeld door deskundigen op het gebied van verkeer.  Dit is het startpunt om te kunnen beoordelen of hier al dan niet maatregelen nodig zijn en of daar vervolgens ook budget voor is.

Oversteekplaatsen met ledverlichting in het wegdek
De deelgemeente zegt hierover: de verlichting in het wegdek reageert ook op andere impulsen dan  overstekende voetgangers. Dat is niet wenselijk. Daarom worden deze op dit moment beter afgesteld, zodat deze alleen op voetgangers reageren. Ook wordt door sommige automobilisten geklaagd dat de verlichting verblindend werkt. Omdat deze ervaring per automobilist verschilt wordt daar op dit moment geen onderzoek naar gedaan.

Straatverlichting bij oversteekplaatsen op de rotondes is niet goed afgesteld
De deelgemeente zegt hierover: de bewoners geven aan dat de oversteekplaatsen wel verlicht zijn, maar dat de verlichting niet goed gericht is. Deze opmerking wordt bekeken. De termijn waarop een antwoord verwacht mag worden, wordt nader afgestemd en aan bewoners teruggekoppeld.

Verkeersgedrag, bewoners pleiten voor handhaving
De bewonersverenigingen pleiten voor handhaving, omdat dit volgens hen het enige is wat overtreders afschrikt. De deelgemeente zegt hierover: handhaving kan incidenteel als instrument ingezet worden als daar aanleiding toe is. Maar een permanente oplossing kan dit niet zijn. Een van de voorwaarden  om een locatie hiervoor aan te wijzen is dat er veelvuldig te hard wordt gereden, anders dan in een 30 km gebied. Het is aan de politie om te oordelen of zij op een bepaalde locatie handhaving nodig achten. Naar aanleiding van de metingen kan de politie beoordelen of zij hier een handhavingsactie gaan inzetten.

De Kruidenbuurt, parkeeroverlast
Bewoners uit de kruidenbuurt ervaren toenemende parkeeroverlast door werknemers en bezoekers van het Alexandrium. De deelgemeente zegt hierover: een aantal jaar geleden zijn er parkeertellingen gedaan in de buurt. Dat gaf toen volgens Stadsontwikkeling geen aanleiding om parkeerregulerende maatregelen te nemen, omdat niet aan de gestelde voorwaarden werd voldaan.  De situatie kan veranderd zijn, daarom wordt gekeken of er opnieuw tellingen gedaan kunnen worden om te zien wat de parkeerdruk in de buurt is. Vandaar uit wordt beoordeeld of deze buurt in aanmerking kan komen voor parkeer regulerende maatregelen, zoals betaald parkeren. Of en wanneer die tellingen gaan plaatsvinden, wordt aan de bewoners teruggekoppeld.

 De Kruidenbuurt, verkeersoverlast
De deelgemeente zegt hierover: de deelgemeente zoekt uit of en wanneer en op welke locaties er 30 km wordt ingevoerd in de kruidenbuurt. Ook hierover krijgen de bewoners een terugkoppeling. Om dit in te kunnen voeren moet de inrichting aan bepaalde voorwaarden voldoen, anders kan bij automobilisten niet de gestelde snelheid afgedwongen worden. Dit wordt samen met de projectleider van de buitenruimte in de Kruidenbuurt en verkeerspolitie bekeken.

Ten slotte
Uitgesproken is dat het goed was dat de bewonersverenigingen gezamenlijk in gesprek gaan met de deelgemeente. Voor de deelgemeente is het ook goed dat zij de signalen uit de wijken ontvangen.
Afgesproken is dat de deelgemeente de bewonersverenigingen op de hoogte brengt van de snelheidsmeting aan de President Wilsonweg. Tevens spreken we af dat we elkaar weten te vinden als er wat speelt.