Linker Bergse Rottekade 451 v.h. de boerderij: rectificatie

In de INFO die rond 19 november 2016 verspreid is staat per vergissing een eerste versie van dit artikel.

De tekst van de definitieve versie vindt u hieronder, inclusief de brief van de bewoners.

Excuses voor het ongemak en eventuele onvolledige conclusies.

Linker Bergse Rottekade 451 v.h. de boerderij

De boerderij zelf alweer een tijdje verdwenen, maar onder het kopje: “Bergse Linker Rottekade 451” vinden op dat terrein en daar omheen allerlei activiteiten plaats.

Een aantal bewoners van de Zuurbes en Aalbes hebben hier kennis van genomen en hun bezwaren zijn aanleiding tot onderstaand stukje. Ook vanuit Heide-Bes kijken wij met belangstelling naar de plannen zoals die bij de gemeente Rotterdam zijn ingediend en hoe die passen in de bestemmingsplannen van dezelfde gemeente en de provincie.

Wat is de stand van zaken? B&W Rotterdam hebben aangekondigd voornemens te zijn een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van de realisatie van 3 vrijstaande woonhuizen (mogelijk gesplitst in 4 woningen) aan de Bergse Linker Rottekade 451.

Het bezwaar van de direct omwonenden spitst zich toe op vier hoofdzaken.

Ten eerste zijn de procedures die voortvloeien uit de Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland niet gevolgd en de bewoners hebben de aanvrager verzocht dit alsnog te doen.

Ten tweede geven de bewoners in hun “Zienswijze” (in de volksmond bezwaarschrift genoemd) aan, dat het huidige voorstel op een aantal punten strijdig is met het concept “stedenbouwkundige randvoorwaarden”, destijds in opdracht van de toenmalige deelgemeente Prins Alexander ontwikkeld. Dit betreft met name de locatie en aard van de bebouwing, waardoor het landschappelijk karakter geweld wordt aangedaan.

Het derde bezwaar spitst zich toe op de wijze van ontsluiting, die in het voorstel van de gemeente via het huidige fietspad (President Wilsonpad) plaats zal vinden. Deze moet worden aangepast om autoverkeer toe te laten, waarbij de voorgenomen ontsluiting van de geplande woningen via een uitrit naar het huidige fietspad en van daaruit naar de Wilsonweg loopt. De bewoners hebben op dit punt hun zorg betreffende verkeersveiligheid geuit: fietsers, die vaak met een relatief hoge snelheid de Rottekade afrijden richting Wilsonweg moeten deze uitrit kruisen, wat aanleiding is voor gevaarlijke situaties. In overleg met de gemeente zou de ontsluitingsroute geen gevaar moeten opleveren voor de verkeersveiligheid van het langzame verkeer, maar de direct omwonenden zien daartoe geen mogelijkheden. De mogelijke toename van sluipverkeer versterkt dit bezwaar.

Als laatste uiten de bewoners hun zorg over de aantasting van het leefgebied door de voorgestelde plannen, met name wat betreft de toename van onveiligheid en geluids- en milieuoverlast, alsook een onomkeerbare aantasting van het landschappelijke karakter en groene uitstraling dat dit deel van ons woongebied zo uniek maakt.

Bovenstaand vormt de hoofdmoot van de Zienswijze van de direct omwonenden, die op 27 september 2016 aan de gemeente is gestuurd. Deze brief is in zijn geheel beschikbaar op de website van Heide-Bes via de link onder dit artikel. Tot op de dag dat deze INFO naar de drukker ging was er nog geen reactie van de gemeente.

Jolt Oostra

Link:  zienswijze-zuurbes-4-17-final-getekend

 

3 gedachten over “Linker Bergse Rottekade 451 v.h. de boerderij: rectificatie

 1. Zeer terecht hebben de omwonenden bezwaar aangetekend, zeker v.w.b. de verkeersveiligheid. Iedere fietser, elke brommer en vele rolskaters dalen in een noodgang de helling af. Zelfs zonder trapondersteuning komt het tot hoge snelheden.
  Waarom moeten de toekomstige bewoners van de nieuw te bouwen panden zo’n voorkeursbehandeling krijgen, vraag ik me ook af. Voorheen moesten de oude bewoners van de gesloopte huizen en de bezoekers van de voormalige manege toch ook via Oud Verlaat de Rottekade verlaten.
  Daarom zou ik het op prijs stellen dat het bestuur van Heidebes zich tot de overheden wendt om de klacht van de Aal/Zuurbessers te ondersteunen.

  • Ook wij, Zuurbes 25, delen de bezwaren vermeld in het bezwaarschrift. Indien van belang zouden wij de krachten graag gebundeld zien. Is hier een rol van de Bewondersvereniging mogelijk? Het raakt ons tenslotte allemaal, wat er op de grond langs de kade plaatsvindt. Er wordt hier namelijk gesproken over nr 451, maar er is natuurlijk ook nog het stuk ernaast. De voorgestelde ontsluiting zien alle aspirant-bewonders natuurlijk wel zitten en ook de huidige bewoners aan de andere kant van het fietspad. Ik kan mij wel voorstellen, dat de Gemeente bij het te verwachten aantal bewoners iets aan de ontsluiting wil doen, maar dat zou ook wat verderop, richting de imkerij en de parkeerplaats kunnen. Dat dient dan tenslotte nog meer bewoners. Verder plaatsen wij ook kanttekeningen bij het aantal woningen dat genoemd wordt. Ons inziens wat veel en niet passend in de huidige bebouwingsgraad. De vraag is verder, of de dijk de verkeersbelasting aankan(het transport van al het bouwmatwriaal is al een hele last voor de dijk, die veel minder aankan de dijk aan de overkant) en van het bestaande fietspad een verbrede weg maken is waarschijnlijk geen oplossing.
   Ook het aangezicht van de bebouwing vinden wij een punt van aandacht. En zeker op de grond van de familie Verdoold (ik geloof nr 450), via die grond heeft een groot deel van de wijk zicht op de dijk. Dat wordt voor een gedeelte weggenomen, maar dan wel graag op een aanvaardbare, dus aan het landschap aangepaste, manier. Kortom, ik denk dat er heel wat meer inwoners van Ommoord een mening over en belang hebben bij een aanvaardbare bebouwing en gebruik van deze grond.
   Het zijn eigenlijk punten die in het bezwaarschrift als genoemd staan, maar wij wilden onze reactie plaatsen als duidelijk van ons en niet als een klakkeloos ‘ja, dat vinden wij ook’ geluid.
   Dus een ondersteuning van het bezwaarschrift en ook van de al geplaatste reactie van de heer Nuijten!

 2. Hartelijk dank voor uw reacties hierboven.
  We hebben de rol van Heide-Bes tijdens de laatste bestuursvergadering besproken. We zijn, in afwachting van de reactie van de gemeente, van mening dat de mogelijkheden voor publiciteit in INFO en op deze site voor dit moment gepaste zijn, zonder daaraan nu verdere actie te koppelen.

  Jolt Oostra

Reacties zijn gesloten.