Ontsluiting perceel BLR451 via President Wilsonpad?

Ontsluiting perceel BLR451 via President Wilsonpad: Hoorzitting op 24 november 2022.

Sinds er woningen aan de Bergse Linker Rottekade (BLR) staan, dus meer dan honderd jaar lang, is de gebruikelijke ontsluiting van die woningen via de Bergse Linker Rottekade richting Oud Verlaat.

Het zal de meesten van u bekend zijn dat er 2 bezwaarprocedures lopen tegen de plannen van de gemeente Rotterdam om de bewoner van BLR 451 toegang tot dat perceel te verlenen via het President Wilsonpad. De bezwaren richten zich tegen het zogeheten Verkeersbesluit (ombouw Wilsonpad tot fietsstraat auto te gast) en de omgevingsvergunning (ontsluiting van perceel BLR 451 naar het Wilsonpad)

Vanuit de groep bewoners uit de Zuurbes en anderen, uit de Aalbes en Bosbes, is tijdens de hoorzitting het (op een heel laat moment) ontvangen verweer van de gemeente tegen deze bezwaren besproken en bestreden met argumenten.

Het gaat inhoudelijk om vooral technische aanpassingen van het fietspad, met borden, passeerstroken enz. die nodig zijn voor een weg met “fietspad, autoverkeer te gast” .

Wanneer het fietspad zo omgebouwd is volgt een tweede inhoudelijke procedure, namelijk een stukje weg van ca. 15 m vanaf het erf van BLR451 naar dat pad.

Volgens de omwonenden moeten deze 2 aangekondigde maatregelen in samenhang bekeken worden, ook al worden de bezwaren in afzonderlijke procedures behandeld.

De discussies tijdens de hoorzitting gingen vooral over de onveiligheid voor fietsers en wandelaars die in de nieuwe situatie zou ontstaan en het onbegrip voor de toestemming van 1 bewoner van de Rottekade om van het aangepaste fietspad gebruik te maken. Temeer daar de andere bewoners van de Rottekade, inclusief het belendende perceel 450 ontheffing hebben om via de Rottekade te rijden richting Oud Verlaat.

Hoe gaat het verder?

Naar verwachting zal het college van burgemeester en wethouders op basis van de adviezen van de bezwaarschriftcommissie over 4 tot 6 weken een besluit op beide bezwaarschriften nemen. Over het eindresultaat is momenteel niets te zeggen. We hopen natuurlijk op twee positieve besluiten. Mocht dit niet het geval zijn dan zal beroep worden aangetekend bij de rechtbank (inclusief verzoek om een voorlopige voorziening)

Zolang er nog geen onherroepelijk besluit is genomen mogen de bewoners  BLR 451 met de auto met tijdelijke ontheffing over het President Wilsonpad blijven rijden.

Wordt dus vervolgd…..

Goed nieuws: gemeente verantwoordelijk voor “eigen” rioolaansluiting!

In tegenstelling tot de situatie daarvoor is de gemeente Rotterdam per 1 januari 2020 verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en kosten, van de rioolverbinding tussen het hoofdriool en de perceelgrens.

Dit bericht is terug te vinden op de site van de gemeente volgens de link:
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rioolaansluiting/ , waar ook de folder:
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rioolaansluiting/Folder-Rioolaansluiting.pdf te downloaden is.

De pijn van woningeigenaren bij vervanging van een defecte- of verzakte rioleringsaansluiting wordt hiermee merkbaar verzacht.

Jolt Oostra

Technische Commissie Heide-Bes

Waterstof als energiedrager in de Heide-Bes buurt?*

1          Inleiding

Vanuit de enquête, die Heide-Bes met Energie alweer een tijd geleden hield om de belangstelling voor de diverse toekomstige ontwikkelingen op energiegebied te peilen, was de toepassing van waterstof één van de onderwerpen, waarnaar gevraagd is.

Ik was daar vanwege persoonlijke voorkeuren niet ogenblikkelijk aan begonnen en werd tijdens het jubileumfeest van de bewonersorganisaties BOO en Heide-Bes aan die enquête-uitslagen herinnerd en verdiepte me nu wel in een aantal aspecten de toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving.

2          Waterstofgas(H2) als vervanging voor aardgas bij verwarming.

Technisch is de overstap van aardgas naar H2 geen groot probleem: de verbrandingswaarde van een m3 aardgas is 3 x zo hoog als die van waterstof, dus moet je voor dezelfde warmte opbrengst 3 x zoveel H2 beschikbaar hebben dan het aantal m3 aardgas. De capaciteit van het gasnet moet daarmee evenredig vergroot worden, wat geen revolutionaire stap is. Vernieuwing van het gasnet is na 40-50 jaar sowieso noodzakelijk. Daarnaast zal er ongetwijfeld iets aan de brander in de CV-ketel aangepast moeten worden en ga is voorbij aan wat “details”, die ook aandacht behoeven. Via overstaande link wordt deze mogelijkheid verder onderbouwd en toegelicht.

https://www.gawalo.nl/energie/artikel/2018/12/waterstof-als-brandstof-over-de-energiedichtheid-en-kostprijs-1016909?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.135651193.991585799.1569149732-1392336760.1567602316

Streven naar vermindering van de warmtebehoefte door middel van verdere isolatie van de woningen spreekt voor zichzelf. 

3          Grootschalige beschikbaarheid van waterstof

Wanneer je op landelijk niveau aardgas en kolen als brandstof voor woningverwarming en de elektriciteitsvoorziening gaat vervangen door H2 dringen zich een aantal vragen op:

 • Over hoeveel H2 hebben we het
 • Hoe kan dat gemaakt worden
 • Wat kost dat, wat zijn reële prijzen per m3

Het artikel van Thijs ten Brink via de volgende link is naar mijn smaak een hele aardige verkenning van de mogelijkheden en beperkingen, op basis van rekenwerk in grote stappen. Er is uitgebreid aandacht voor het rendement van omzetten van (groene) elektriciteit naar waterstof en weer van waterstof naar elektriciteit, voor het al dan niet bestaan van energie-overschotten op momenten van de dag en over het jaar, voor de grootte van energiebuffers, economische motieven om meer of minder productiecapaciteit te installeren, vraag-gestuurde opwekking enz.

https://www.wattisduurzaam.nl/16238/energie-beleid/waterstof-uit-waardeloze-groene-stroom-is-keihard-kansloos

Thijs ten Brink: Alleen wind- en zonne-energie zal onvoldoende zijn: Maar vlak de bijrollen van bijvoorbeeld waterkracht, aardwarmte, biomassa en kernenergie niet uit.

Thijs ten Brink sluit af met: De consequentie van de hierboven beschreven marktdynamiek is slechts dat er voor het elektriciteitsverbruik van waterstofproducenten fatsoenlijk betaald moet worden. De consequentie daarvan is dat waterstof de komende decennia nog niet in overvloed beschikbaar zal zijn, en dat groene waterstof waarschijnlijk nooit echt spotgoedkoop zal zijn. Dat is misschien doorslaggevend voor de plannen die je nu met waterstof hebt/had. Doe er je voordeel mee.

Wie groene waterstof wil produceren, is voor de elektriciteitsmarkt geen barmhartige Samaritaan die zich ontfermt over waardeloze overschotten. De waterstofproducent zal net als iedereen moeten betalen voor zijn verbruik. Het populaire idee van grootschalige waterstofproductie uit gratis stroom is daadwerkelijk kansloos. Mooier kan ik het niet maken.

4          Overzichtskaartje denkrichting van “dit moment”

De stand van zaken rond het denken over de energietransitie in Rotterdam laat zich aardig illustreren met de WAT-kaart, https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/nieuwe-energie/WAT-Kaart.pdf

All electric oplossingen zijn vooral te vinden in het westen van Rotterdam, met name de Botlek. Elektriciteit wordt op zee gegenereerd, als energie voor de procesindustrie en als basis om voor H2-productie. De restwarmte is dan beschikbaar voor stadsverwarming.

5          Conclusie voor Heide-Bes met Energie:

Voor de komende jaren is omschakeling van onze wijk naar H2 als vervanger van aardgas niet reëel. De technische problemen zijn op te lossen, maar kostprijs voor een wijk als Heide-Bes zal veel te hoog liggen, terwijl de beschikbaarheid van H2, bij gebrek aan infrastructuur, voorlopig niet voldoende is.

Alles wordt anders, wanneer er bakken subsidies verstrekt worden, die dan niet alleen de start van H2 moeten motiveren, maar die zeker ook langdurig voor de continuïteit in H2-levering en technische back-up beschikbaar blijven.

Voor dit moment is de Heide-Bes buurt rood ingekleurd op de WAT-kaart en is stadsverwarming de meest waarschijnlijke oplossing voor de toekomst. Andere onderwerpen rond de energietransitie komen in https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/energietransitie/ aan bod.

Ik zie dit stukje als een bijdrage in de meningsvorming, dus niet als de waarheid van nu en de rest der tijden.

Jolt Oostra

26 september 2019

*Dit artikel wordt in de INFO gepubliceerd en op  de website van Heide-Bes gezet, zodat de doorverwijzingen/links actief zijn.

Recente auto-inbraken in onze wijk

Beste bewoners van de ‘Heide-Bes’-buurt

De afgelopen weken is onze buurt geteisterd door mensen die in auto’s inbreken en een ravage achterlaten. Behalve materiële schade is ook de emotionele schade, het gevoel van onveiligheid, groot.

Afgelopen vrijdag, 12 april 2019, hebben een aantal bewoners waaronder een bestuurslid van ‘Heide-Bes’ gesproken met de wijkagent. Hij stelde een aantal concrete maatregelen voor zoals een camera richten op de auto, de auto van alarm voorzien, de dealer vragen hoe je de auto beter kunt beveiligen en natuurlijk alarm slaan wanneer er iets verdachts aan de gang is (112 bellen bij heterdaad, anders het algemene nummer 09008844). Ook verlichting is niet onbelangrijk.

Daarnaast surveilleert de politie extra, in herkenbare – en onherkenbare politievoertuigen.

Waakzaamheid is geboden. Laten we met elkaar zorgen voor een veilige buurt. Wanneer meer maatregelen gewenst zijn, wil ‘Heide-Bes’ graag meedenken.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de bewonersorganisatie ‘Heide-Bes’

Werk in Uitvoering: verkeersoverlast Heide en Bessenbuurt

Onderstaande mail is op 14 november 2018 door ‘Heide-Bes’ aan de gemeente Rotterdam gestuurd:

Beste mevrouw Groenenweg,

Namens de bewonersvereniging ‘Heide-Bes’ vragen wij uw aandacht voor de aanstaande verkeersoverlast in onze wijk.

Op 11 oktober stuurde onze vereniging (mail van de heer Oostra) u hierover al een mail met een suggestie om de verkeersoverlast te beperken. Niet alleen hebben wij hierop geen antwoord gekregen, het blijkt dat er nu voor de slechtste oplossing gekozen is. Namelijk alle verkeer in twee richtingen wordt door het smalste straatje in de wijk geperst.
En dat terwijl er alternatieven zijn.
Is voldoende gedacht aan het alternatief van kortsluiting van de oude Wollenfoppenweg met de Wollenfoppenweg/Wilsonlaan? (zoals in de mail hieronder staat aangegeven)
Is voldoende gedacht aan het gebruiken van het dubbele fietspad aan de Wilsonweg? (zoals aangegeven in onze mail van 11 oktober)
Is gedacht aan het tijdelijk geschikt maken van een richtingsverkeer op de Sneeuwheide/Struikheide?
Wij kunnen ons niet voorstellen dat het verkeer omleiden door de Lavendelheide ookmaar in de buurt van een oplossing komt. Dit straatje is juist ontworpen om het verkeer te weren.
Qua veiligheid is dit in onze ogen een groot risico. Niet in de laatste plaats voor soepele een doorgang van hulpdiensten. Wij vragen ons af ook de politie hieraan akkoord heeft gegeven.
Graag willen wij inzicht in uw besluitvorming over dit verkeersplan.
Ook willen wij weten hoe u denkt over de genoemde alternatieven
Wij willen inzicht in hoeverre er over het veiligheidsaspect is nagedacht en of de politie hiermee akkoord is gegaan
Tevens willen wij weten welke extra maatregelen u neemt om uw plan in goede banen te leiden.
Wij gaan er van uit dat u serieus naar de alternatieven wilt kijken en ons laat weten wat de uitkomst wordt.
Dit is een situatie die alle bewoners van de Heide Bessenbuurt gaat raken.

Er is met de gemeente afgesproken dat dit soort ingrijpende maatregelen met de bewoners voorbesproken worden. Dit om de alternatieven in kaart te krijgen en draagvlak te creëren.
Dit is totaal niet gebeurd, zelfs niet nadat wij hiertoe een voorzet hebben gegeven.
Dat er soms overlast is begrijpen wij uiteraard best. Maar op deze manier, en met deze uitkomst zal er geen begrip zijn in de wijk. Uw snelle reactie afwachtend beraden wij ons op verdere acties

Met vriendelijke groet,

Sander van Ee

Secretaris bewonersvereniging Heide en Bessenbuurt

Update BLR451 april 2018

Update van de ontwikkelingen rond Bergse Linker Rottekade (BLR) 451, de voormalige boerderij

In het vorige artikel bent u bijgepraat over de situatie rond de ontwikkelingen rond de voormalige boerderij aan de Rotte.

Daarbij werd verwezen naar de 2 zittingen van de rechtbank van Rotterdam in december 2017 en de toen bekende uitkomst daarvan.

De kern is dat de bewoners vinden dat het unieke landschappelijke karakter van de omgeving door de grootte van de woning wordt aangetast.

Nauwkeuriger aangegeven: Een aantal bewoners van de Zuurbes is het oneens met de grootte van de  te bouwen woning, die veel groter is dan de door de gemeente opgestelde toetsingseisen, 352 m2 tegenover 120 m2, zelfs wanneer je dat totale pand zou opvatten als een deelbare combinatie met vergunningsvrije bijgebouwen. Totaal is dat 120+40+120+ 40 = 320 m2 mogelijk. Daarbij wordt de kwelsloot niet doorgetrokken en is bebouwing ten zuiden van de (door te trekken) kwelsloot nog steeds toegestaan!

Op 2 februari 2018 deed de Rechtbank in de tweede zitting uitspraak. Het bezwaar van de omwonenden werd ongegrond verklaard. De rechtbank oordeelde o.a. dat Burgemeester en Wethouders  van Rotterdam in deze gebruik kan maken van haar (zogeheten) discretionaire bevoegdheid en in redelijkheid tot hun besluit zijn gekomen.

Daarna was er op 13 maart 2018 een hoorzitting bij de Algemene Bezwaarschriftencommissie van de gemeente Rotterdam. Vanuit de gemeente werd benadrukt dat de geplande woning voldoet aan de voorwaarden in de omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan (die van 22 december 2016). Tevens werd kort benoemd dat de ontsluiting nu plaats vindt via de Rottekade.

De omwonenden hebben (weer) aangegeven dat in hun visie de geplande woning veel te groot is en niet voldoet aan het toetsingskader. Ook hebben zij weer bevestigd verheugd te zijn over de nieuwe ontsluiting via de Rottekade en aangegeven niet tegen bebouwing van de kavel te zijn, mits kleinschalig.

In haar brief van 19 april 2018 bevestigt gemeente Rotterdam dat zij het advies van de Algemene Bezwaarschriftencommissie in zijn geheel zal overnemen. Gezien de overwegingen in het advies en gelet op de toepasselijke wettelijke voorschriften is besloten:

 1. Alleen de bewoners van Zuurbes 13, 15, 17 en 27 zijn als belanghebbende aangemerkt
 2. De bouwvergunning is herroepen
 3. Er zal een nieuw besluit moeten worden voorbereid conform de procedure zoals vastgelegd in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

Concreet betekent dit dat de bouw van de beoogde villa en de ontsluiting via het President Wilsonwegfietspad voorlopig van de baan is.

De betreffende bewoners van de Zuurbes zijn erg tevreden met dit resultaat en bedanken iedereen, die daaraan heeft bijgedragen.

Omdat de gemeente Rotterdam, ondanks de uitspraak van de rechtbank van 5 februari j.l.,  grootschalige bouw toestaat is besloten tegen deze uitspraak bij de Raad van State in beroep te gaan. Dit beroepsschrift is op 11 april 2018 ingediend

Inmiddels is door  de gemeente Rotterdam een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een woning op het naastliggende perceel (no 450). Voor de ontwikkeling op dit perceel geldt hetzelfde toetsingskader. Het gaat hier echter om de bouw van een woning met een bebouwd oppervlakte van ongeveer 120 m2. De omwonenden zullen dan ook tegen deze verleende vergunning geen beroep aantekenen.

Jolt Oostra

Update BLR451 januari 2018

Update van de ontwikkelingen rond Bergse Linker Rottekade (BLR) 451, de voormalige boerderij.

Wat was de stand van zaken ook al weer?

 • In december 2016 heeft gemeente Rotterdam een vergunning afgegeven waarin van het bestaande bestemmingsplan kan worden afgeweken en er op het perceel van de BLR 451 vier woningen mogen worden gebouwd. Een groot aantal omwonenden heeft hier bij de rechtbank beroep tegen aangetekend
 • In oktober 2017 heeft gemeente Rotterdam een omgevingsvergunning (= bouwvergunning) afgegeven voor de bouw van één bijzonder grote woning aan de BLR 451. Dezelfde omwonenden als bij 1) hebben hier bezwaar bij de gemeente aangetekend en een verzoek tot uitstel bij de rechtbank aangevraagd.

Op 12 december 2017 waren er 2 zittingen bij de rechtbank van Rotterdam.

’s Ochtends werd het verzoek om een “voorlopige voorziening” (= uitstel) van de inmiddels toegekende bouwvergunning voor één bijzonder grote woning behandeld. Hier waren 10 omwonenden bij aanwezig.

Deze voerden aan dat:

 • De verleende bouwvergunning onrechtmatig is en in strijd met de door de gemeente Rotterdam zelf opgestelde toetsingseisen. Hierin is bijvoorbeeld het toegestane bouwoppervlak per hoofdgebouw maximaal 160 m2 (incl. bijgebouw), terwijl in de verstrekte bouwvergunning goedkeuring wordt verleend aan een pand van 352 m2 .
 • De afgegeven bouwvergunning doorkruist een nog lopende beroepsprocedure, waardoor het risico bestaat dat de beoordeling daarvan wordt beïnvloed door bij de aanvang bouw onomkeerbaar gezette stappen.

De omwonenden herhalen hun standpunt dat zij niet tegen bebouwing van het perceel te zijn, maar dan wel binnen het kader van de door de gemeente zelf gestelde randvoorwaarden.

De rechter paste zorgvuldig hoor en wederhoor toe. Bij zijn overwegingen speelt de mate waarin de omwonenden een persoonlijk belang hebben bij deze bouwvergunning:  Wordt men geschaad in zijn/haar belang en hoe dan?

De uitspraak kwam vlak voor de kerstdagen:

 • De omwonenden aan de noordkant van de Zuurbes zijn aangemerkt als belanghebbenden. Of de overige omwonenden dat ook zijn wordt niet uitgesloten.
 • De geplande bebouwing is groter dan in de toetsingseisen is toegestaan.

De eis tot uitstel van bebouwing is door de rechter toegewezen tot 6 weken na bekendmaking van de beslissing door de gemeente Rotterdam op het bezwaarschrift dat door de omwonenden tegen de bouwvergunning is ingediend.

’s Middags stond het beroep tegen de omgevingsvergunning uit december 2016 op de rol. Hierbij waren 13 omwonenden aanwezig. Na ook hier een discussie (hoorzitting met drie (!) rechters) over het belang van de omwonenden bij deze omgevingsvergunning, ging het daarna vooral over de grootte van de bouwoppervlakten, de door de gemeente gehanteerde procedures en de ontsluiting van de woningen.

De omwonenden beargumenteerden onder andere:

 • De gemeente dient zich aan de eigen toetsingscriteria te houden (aan de ene kant er zelf uit citeren en aan de andere kant de referenties er aan door bewoners afwijzen, omdat het slechts een concept-plan is, gaat niet samen). Dit heeft consequenties voor de aard en locatie van de toegestane bebouwing, anders (o.a. beduidend kleiner) dan wat er nu wordt goedgekeurd.
 • Ontsluiting is niet goed geregeld. Breng dit eerst goed in kaart voordat tot het verlenen van een bouwvergunning wordt overgegaan. Het huidige voorstel via President Wilsonfietspad levert verkeersgevaarlijke situaties op.
 • De maatschappelijke uitvoerbaarheid dient in de door de gemeente Rotterdam gekozen procedure door de aanvrager geborgd te worden, bijvoorbeeld door overleg met belanghebbenden (o.a. omwonenden). Daarvan is nul uitgevoerd.

De uitspraak op het beroepsschrift wordt eind februari verwacht. In een volgende update zullen wij hierover verslag uitbrengen.