Update BLR451 april 2018

Update van de ontwikkelingen rond Bergse Linker Rottekade (BLR) 451, de voormalige boerderij

In het vorige artikel bent u bijgepraat over de situatie rond de ontwikkelingen rond de voormalige boerderij aan de Rotte.

Daarbij werd verwezen naar de 2 zittingen van de rechtbank van Rotterdam in december 2017 en de toen bekende uitkomst daarvan.

De kern is dat de bewoners vinden dat het unieke landschappelijke karakter van de omgeving door de grootte van de woning wordt aangetast.

Nauwkeuriger aangegeven: Een aantal bewoners van de Zuurbes is het oneens met de grootte van de  te bouwen woning, die veel groter is dan de door de gemeente opgestelde toetsingseisen, 352 m2 tegenover 120 m2, zelfs wanneer je dat totale pand zou opvatten als een deelbare combinatie met vergunningsvrije bijgebouwen. Totaal is dat 120+40+120+ 40 = 320 m2 mogelijk. Daarbij wordt de kwelsloot niet doorgetrokken en is bebouwing ten zuiden van de (door te trekken) kwelsloot nog steeds toegestaan!

Op 2 februari 2018 deed de Rechtbank in de tweede zitting uitspraak. Het bezwaar van de omwonenden werd ongegrond verklaard. De rechtbank oordeelde o.a. dat Burgemeester en Wethouders  van Rotterdam in deze gebruik kan maken van haar (zogeheten) discretionaire bevoegdheid en in redelijkheid tot hun besluit zijn gekomen.

Daarna was er op 13 maart 2018 een hoorzitting bij de Algemene Bezwaarschriftencommissie van de gemeente Rotterdam. Vanuit de gemeente werd benadrukt dat de geplande woning voldoet aan de voorwaarden in de omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan (die van 22 december 2016). Tevens werd kort benoemd dat de ontsluiting nu plaats vindt via de Rottekade.

De omwonenden hebben (weer) aangegeven dat in hun visie de geplande woning veel te groot is en niet voldoet aan het toetsingskader. Ook hebben zij weer bevestigd verheugd te zijn over de nieuwe ontsluiting via de Rottekade en aangegeven niet tegen bebouwing van de kavel te zijn, mits kleinschalig.

In haar brief van 19 april 2018 bevestigt gemeente Rotterdam dat zij het advies van de Algemene Bezwaarschriftencommissie in zijn geheel zal overnemen. Gezien de overwegingen in het advies en gelet op de toepasselijke wettelijke voorschriften is besloten:

 1. Alleen de bewoners van Zuurbes 13, 15, 17 en 27 zijn als belanghebbende aangemerkt
 2. De bouwvergunning is herroepen
 3. Er zal een nieuw besluit moeten worden voorbereid conform de procedure zoals vastgelegd in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

Concreet betekent dit dat de bouw van de beoogde villa en de ontsluiting via het President Wilsonwegfietspad voorlopig van de baan is.

De betreffende bewoners van de Zuurbes zijn erg tevreden met dit resultaat en bedanken iedereen, die daaraan heeft bijgedragen.

Omdat de gemeente Rotterdam, ondanks de uitspraak van de rechtbank van 5 februari j.l.,  grootschalige bouw toestaat is besloten tegen deze uitspraak bij de Raad van State in beroep te gaan. Dit beroepsschrift is op 11 april 2018 ingediend

Inmiddels is door  de gemeente Rotterdam een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een woning op het naastliggende perceel (no 450). Voor de ontwikkeling op dit perceel geldt hetzelfde toetsingskader. Het gaat hier echter om de bouw van een woning met een bebouwd oppervlakte van ongeveer 120 m2. De omwonenden zullen dan ook tegen deze verleende vergunning geen beroep aantekenen.

Jolt Oostra

Update BLR451 januari 2018

Update van de ontwikkelingen rond Bergse Linker Rottekade (BLR) 451, de voormalige boerderij.

Wat was de stand van zaken ook al weer?

 • In december 2016 heeft gemeente Rotterdam een vergunning afgegeven waarin van het bestaande bestemmingsplan kan worden afgeweken en er op het perceel van de BLR 451 vier woningen mogen worden gebouwd. Een groot aantal omwonenden heeft hier bij de rechtbank beroep tegen aangetekend
 • In oktober 2017 heeft gemeente Rotterdam een omgevingsvergunning (= bouwvergunning) afgegeven voor de bouw van één bijzonder grote woning aan de BLR 451. Dezelfde omwonenden als bij 1) hebben hier bezwaar bij de gemeente aangetekend en een verzoek tot uitstel bij de rechtbank aangevraagd.

Op 12 december 2017 waren er 2 zittingen bij de rechtbank van Rotterdam.

’s Ochtends werd het verzoek om een “voorlopige voorziening” (= uitstel) van de inmiddels toegekende bouwvergunning voor één bijzonder grote woning behandeld. Hier waren 10 omwonenden bij aanwezig.

Deze voerden aan dat:

 • De verleende bouwvergunning onrechtmatig is en in strijd met de door de gemeente Rotterdam zelf opgestelde toetsingseisen. Hierin is bijvoorbeeld het toegestane bouwoppervlak per hoofdgebouw maximaal 160 m2 (incl. bijgebouw), terwijl in de verstrekte bouwvergunning goedkeuring wordt verleend aan een pand van 352 m2 .
 • De afgegeven bouwvergunning doorkruist een nog lopende beroepsprocedure, waardoor het risico bestaat dat de beoordeling daarvan wordt beïnvloed door bij de aanvang bouw onomkeerbaar gezette stappen.

De omwonenden herhalen hun standpunt dat zij niet tegen bebouwing van het perceel te zijn, maar dan wel binnen het kader van de door de gemeente zelf gestelde randvoorwaarden.

De rechter paste zorgvuldig hoor en wederhoor toe. Bij zijn overwegingen speelt de mate waarin de omwonenden een persoonlijk belang hebben bij deze bouwvergunning:  Wordt men geschaad in zijn/haar belang en hoe dan?

De uitspraak kwam vlak voor de kerstdagen:

 • De omwonenden aan de noordkant van de Zuurbes zijn aangemerkt als belanghebbenden. Of de overige omwonenden dat ook zijn wordt niet uitgesloten.
 • De geplande bebouwing is groter dan in de toetsingseisen is toegestaan.

De eis tot uitstel van bebouwing is door de rechter toegewezen tot 6 weken na bekendmaking van de beslissing door de gemeente Rotterdam op het bezwaarschrift dat door de omwonenden tegen de bouwvergunning is ingediend.

’s Middags stond het beroep tegen de omgevingsvergunning uit december 2016 op de rol. Hierbij waren 13 omwonenden aanwezig. Na ook hier een discussie (hoorzitting met drie (!) rechters) over het belang van de omwonenden bij deze omgevingsvergunning, ging het daarna vooral over de grootte van de bouwoppervlakten, de door de gemeente gehanteerde procedures en de ontsluiting van de woningen.

De omwonenden beargumenteerden onder andere:

 • De gemeente dient zich aan de eigen toetsingscriteria te houden (aan de ene kant er zelf uit citeren en aan de andere kant de referenties er aan door bewoners afwijzen, omdat het slechts een concept-plan is, gaat niet samen). Dit heeft consequenties voor de aard en locatie van de toegestane bebouwing, anders (o.a. beduidend kleiner) dan wat er nu wordt goedgekeurd.
 • Ontsluiting is niet goed geregeld. Breng dit eerst goed in kaart voordat tot het verlenen van een bouwvergunning wordt overgegaan. Het huidige voorstel via President Wilsonfietspad levert verkeersgevaarlijke situaties op.
 • De maatschappelijke uitvoerbaarheid dient in de door de gemeente Rotterdam gekozen procedure door de aanvrager geborgd te worden, bijvoorbeeld door overleg met belanghebbenden (o.a. omwonenden). Daarvan is nul uitgevoerd.

De uitspraak op het beroepsschrift wordt eind februari verwacht. In een volgende update zullen wij hierover verslag uitbrengen.

Linker Bergse Rottekade 451 v.h. de boerderij: rectificatie

In de INFO die rond 19 november 2016 verspreid is staat per vergissing een eerste versie van dit artikel.

De tekst van de definitieve versie vindt u hieronder, inclusief de brief van de bewoners.

Excuses voor het ongemak en eventuele onvolledige conclusies.

Linker Bergse Rottekade 451 v.h. de boerderij

De boerderij zelf alweer een tijdje verdwenen, maar onder het kopje: “Bergse Linker Rottekade 451” vinden op dat terrein en daar omheen allerlei activiteiten plaats.

Een aantal bewoners van de Zuurbes en Aalbes hebben hier kennis van genomen en hun bezwaren zijn aanleiding tot onderstaand stukje. Ook vanuit Heide-Bes kijken wij met belangstelling naar de plannen zoals die bij de gemeente Rotterdam zijn ingediend en hoe die passen in de bestemmingsplannen van dezelfde gemeente en de provincie.

Wat is de stand van zaken? B&W Rotterdam hebben aangekondigd voornemens te zijn een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van de realisatie van 3 vrijstaande woonhuizen (mogelijk gesplitst in 4 woningen) aan de Bergse Linker Rottekade 451.

Het bezwaar van de direct omwonenden spitst zich toe op vier hoofdzaken.

Ten eerste zijn de procedures die voortvloeien uit de Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland niet gevolgd en de bewoners hebben de aanvrager verzocht dit alsnog te doen.

Ten tweede geven de bewoners in hun “Zienswijze” (in de volksmond bezwaarschrift genoemd) aan, dat het huidige voorstel op een aantal punten strijdig is met het concept “stedenbouwkundige randvoorwaarden”, destijds in opdracht van de toenmalige deelgemeente Prins Alexander ontwikkeld. Dit betreft met name de locatie en aard van de bebouwing, waardoor het landschappelijk karakter geweld wordt aangedaan.

Het derde bezwaar spitst zich toe op de wijze van ontsluiting, die in het voorstel van de gemeente via het huidige fietspad (President Wilsonpad) plaats zal vinden. Deze moet worden aangepast om autoverkeer toe te laten, waarbij de voorgenomen ontsluiting van de geplande woningen via een uitrit naar het huidige fietspad en van daaruit naar de Wilsonweg loopt. De bewoners hebben op dit punt hun zorg betreffende verkeersveiligheid geuit: fietsers, die vaak met een relatief hoge snelheid de Rottekade afrijden richting Wilsonweg moeten deze uitrit kruisen, wat aanleiding is voor gevaarlijke situaties. In overleg met de gemeente zou de ontsluitingsroute geen gevaar moeten opleveren voor de verkeersveiligheid van het langzame verkeer, maar de direct omwonenden zien daartoe geen mogelijkheden. De mogelijke toename van sluipverkeer versterkt dit bezwaar.

Als laatste uiten de bewoners hun zorg over de aantasting van het leefgebied door de voorgestelde plannen, met name wat betreft de toename van onveiligheid en geluids- en milieuoverlast, alsook een onomkeerbare aantasting van het landschappelijke karakter en groene uitstraling dat dit deel van ons woongebied zo uniek maakt.

Bovenstaand vormt de hoofdmoot van de Zienswijze van de direct omwonenden, die op 27 september 2016 aan de gemeente is gestuurd. Deze brief is in zijn geheel beschikbaar op de website van Heide-Bes via de link onder dit artikel. Tot op de dag dat deze INFO naar de drukker ging was er nog geen reactie van de gemeente.

Jolt Oostra

Link:  zienswijze-zuurbes-4-17-final-getekend