Belang van een goede inpassing van de A13/A16 voor ‘Heide-Bes’

Bewonersvereniging ‘Heide-Bes’ neemt vanaf 2005 actief deel aan de inspraak over de inpassing van de A13/A16. De A13/A16 is een nieuw stuk rijksweg dat als verlenging van de A16 vanaf het Terbregseplein langs de westrand van Ommoord loopt, de Rotte kruist, dwars door het Lage Bergse Bos gaat en daarna zijn weg vervolgt langs de Doenkade naar de A13.

Waarom maakt ‘Heide-Bes’ zich druk over een rijksweg die onze buurt op 1,5 km afstand passeert?
Het belang wordt duidelijk als je je een voorstelling tracht te maken van de invloed van een dergelijke weg op de omgeving. In een foto vergelijking geven wij een beeld van hoe dit eruit gaat zien als de weg niet in een tunnel komt te liggen of niet overkapt wordt. De weg zal hier dan constant te horen zijn. Wandelen in onze mooie omgeving door Ommoordseveld of Bergse Bos en langs de Rotte is niet meer hetzelfde, de rust is verdwenen. Aan de overkant van de Rotte loop je met een wandeling van 15 minuten tegen de Rijksweg aan. Het Lage Bergse Bos, ook een deel van onze directe woonomgeving, verliest daardoor zijn aantrekkelijkheid.

Wij zetten ons daarom in voor: Een volledig ondergrondse rijksweg van Terbregseplein tot aan de Ankie Verbeek-Ohrlaan.

Belangrijkste argument: Het Regionaal Structuurplan en Streekplan RR2020 geeft aan hoe belangrijk het Regiopark Rottemeren is als regionaal recreatiegebied voor de Rotterdamse regio. Het Berge Bos is een belangrijk onderdeel van dit gebied. De milieuhinder voor de woonomgeving bij de tunneleinden in Ommoord, Terbregge en Hillegersberg kan het best bestreden worden door een beperkte verlenging van de tunnel onder het Bergse Bos.

Samenwerking: “Platform RegioparkRottemeren – A13/A16”, een initiatief van ‘Heide-Bes’

Wij proberen zoveel mogelijk samen te werken met andere bewonersorganisaties langs het tracé, zodat we samen eenzelfde geluid laten horen en daardoor sterker staan. We moeten voorkomen dat de belangen aan de beide zijden van de weg tot verschillende reacties leiden en we daardoor uit elkaar gespeeld kunnen worden. Inmiddels hebben wij onder de naam “Platform RegioparkRottemeren – A13/A16” vijftien belangenorganisaties bijeengebracht, waarmee wij gezamenlijk optrekken met het indienen van zienswijzen op de Trajectnota/MER en met inspraakreacties bij de betrokken besturen. Het Platform bestaat uit bewonersorganisaties uit Ommoord (waaronder de BOO), Hillegersberg, Schiebroek , Terbregge, Rotte en Lansingerland, de Natuur- en Vogelwacht Rotta en het Rotterdams Milieucentrum. Tezamen vertegenwoordigen wij nu ca. 30.000 huishoudens.
‘Heide-Bes’ heeft zich ook reeds in 2006 aangesloten bij de “Belangenvereniging Hillegersberg-Bergse Bos” (BVHBB), waarin al een aantal bewonersverenigingen samenwerkte.

Activiteiten periode 2005 – 2008

1. Startnotitie.
Eind 2005 heeft Rijkswaterstaat een Startnotitie voor de tracéstudie ter visie gelegd voor de eerste formele inspraakronde. Daarop hebben wij een inspraakreactie gegeven met een presentatie bij een inspraakbijeenkomst op 29 november 2005.
2. Richtlijnennota
Na verwerking van alle 165 inspraakreacties is in april 2006 door de ministers van V&W en VROM de Richtlijnennota vastgesteld voor het opstellen van de “Trajectnota/MER” (milieueffectrapportage) door Rijkswaterstaat. In die nota vinden wij het resultaat van onze inspraakreactie terug.
3. Variantennota
Vanaf medio 2006 tot eind 2007 heeft Rijkswaterstaat een eerste fase van het onderzoek verricht met als resultaat een variantennota, waarin een selectie van de acht te onderzoeken varianten is gemaakt. Dit was een tussenresultaat waarbij formeel geen inspraak is geregeld. Rijkswaterstaat heeft wel een beperkt gezelschap van betrokkenen tussentijds op enkele avonden geïnformeerd over de voortgang en daarbij om reacties gevraagd. Wij zijn hierbij betrokken geweest evenals twee andere vertegenwoordigers uit Ommoord, een van de BOO en een van de Varenbuurt.
Nadat de Variantennota gereed was is op initiatief van ‘Heide-Bes’ een brief gestuurd aan alle deelnemers van een op 28 mei 2008 door Rijkswaterstaat georganiseerde bijeenkomst voor betrokken bestuurders en raadsleden (gemeente Rotterdam en Lansingerland, de deelgemeenten Prins Alexander en Hillegersberg Schiebroek, Stadsregio en Provincie). In deze brief wordt beargumenteerd, dat op basis van het Regionale Structuurplan, de A13/A16 het Lage Bergse Bos alleen maar ondergronds zou mogen doorkruisen. De brief is mede namens vier andere bewonersverenigingen als “Platform Regiopark Rottemeren – A13/A16” verzonden.
De Variantennota is in juni 2008 door de minister van Verkeer en Waterstaat vastgesteld. Daarbij is besloten twee varianten te schrappen. De variant met een brug over de Rotte is onder druk van de regionale besturen vervallen, zodat de Rotte in ieder geval onderdoor gekruist zal worden. Minder positief is, dat ook de variant met een lange boortunnel vanwege de hoge kosten is vervallen, maar er bleven wel nog de nodige andere ondergrondse varianten over.

Stand van zaken eind 2009: Trajectnota/MER , zienswijze en inspraak

Eind augustus 2009 heeft RWS na ruim drie jaar studie de Trajectnota/MER gepubliceerd en zes weken ter visie gelegd. Alle zes varianten gaan onder de Rotte door. Voor het Lage Bergse Bos zijn er varianten, waarbij die onderdoorgang als tunnel verder onder het bos doorloopt en varianten in een open bak met geluidschermen. Aan deze zijde van de Rotte, tussen Ommoord en Terbregge, liggen de varianten verdiept of op maaiveld, maar ze zijn allemaal van boven open. De varianten bevatten verder nog keuzemogelijkheden tussen een aansluiting op de Rooseveltweg of op de Hoofdweg en voor de passage van het Terbregseplein: hoog over het Terbregseplein of er onderdoor.
Wij hebben een zienswijze ingediend namens het “Platform” dat in deze periode is uitgegroeid tot vijftien organisaties. Wij spreken daarin de voorkeur uit voor een tunnel onder het Lage Bergse Bos die vervolgens doorgetrokken moet worden tot aan de Rooseveltweg enerzijds en de Ankie Verbeek-Ohrlaan anderzijds. Om de ondergrondse ligging bij Ommoord mogelijk te maken mag er geen aansluiting op de Rooseveltweg komen en moet het Terbregseplein ondergronds gepasseerd worden.
Daarnaast heeft het “Platform” alle besturen in de regio benaderd die een advies moeten uitbrengen over de Trajectnota/MER. Dat zijn de raadscommissieleden en bestuurders van de deelgemeenten Prins Alexander en Hillegersberg-Schiebroek, van de Gemeenteraad van Rotterdam en van Lansingerland, van de Stadsregioraad en van Provinciale Staten. Eerste actie was een uitnodiging voor een bijeenkomst in het Bergse Bos op zaterdag 12 september.

Platform A13/16In het restaurant “De Bergse Plas” hebben wij met een brede vertegenwoordiging van de Platformleden 20 raadsleden en bestuurders mogen ontvangen. Met een presentatie is onze reactie op de Trajectnota/MER toegelicht. Daarna hebben we een wandeling gemaakt door het gebied waar de weg moet worden aangelegd. We kregen veel positieve reacties. In de maanden daarna zijn ook nog mondelinge inspraak reacties gegeven in die raadscommissies en hebben we samen met de bewonersvereniging uit Hillegersberg (de BVHBB) een positief gesprek met wethouder Vervat gehad, de voorzitter van de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) waarin het overleg over de A13/A16 van de regionale bestuurders met Rijkswaterstaat plaats vindt.Inmiddels hebben alle betrokken besturen zich uitgesproken voor een tunnel door het Lage Bergse Bos, uitgezonderd onze eigen deelgemeente die daar geen uitspraak over heeft gedaan omdat bos het buiten hun gebied ligt. Zij heeft zich overigens wel uitgesproken voor een tunnel langs Ommoord zonder aansluiting op de Rooseveltweg en een lage passage van het Terbregseplein.
De Rotterdamse Raad was het meest duidelijk in haar stellingname door met algemene stemmen een motie aan te nemen, waarin wordt gesteld, dat een variant zonder tunnel onder het Bergse Bos onbespreekbaar is en de tunnel in Ommoord zo ver mogelijk moet worden doorgezet. De motie van de gemeenteraad sterkt wethouder Vervat in zijn overleg met de minister van Verkeer en Waterstaat en hij was ook zeer ingenomen met dit unanieme besluit van de gemeenteraad.

De Volgende Stap

De resultaten zien er vooralsnog positief uit met die eensgezinde stellingname van de alle besturen in de regio en vooral door de duidelijke stellingname van de gemeenteraad van Rotterdam Onze gezamenlijke acties hebben daar zeker aan bijgedragen.
Maar het zijn uiteindelijk toch de ministers van V&W en VROM die samen het besluit moeten nemen. Wij hebben als platform daarom naast het indienen van een zienswijze ook nog een brief aan de minister van VROM gestuurd. Het Bergse Bos blijkt op dat ministerie ook al duidelijk de aandacht te hebben getrokken.
Het besluit wordt in het voorjaar van 2010 verwacht. Hoe de besluiten straks zullen uitvallen, daar valt nog weinig over te voorspellen. Na het besluit volgt een uitwerking in een Ontwerp Tracébesluit, waarop weer inspraak mogelijk is. De eerste schop zal niet vóór 2012 de grond in gaan.

Relatie met de A4 door Midden Delfland

De studie naar de “Trajectnota/MER A13/A16” heeft als uitgangspunt, dat de A4 door Midden Delfland eerst wordt aangelegd. De A13/A16 met 2×2 rijstroken is daar dan een aanvulling op.
Verwarrend in de berichtgeving in de loop van 2009 was, dat Rijkswaterstaat gelijk met de opstellen van de Trajectnota/MER voor de A13/A16 ook werkte aan een opdracht voor een studie naar alternatieven voor de A4 door Midden Delfland. Een alternatief voor de A4 was een A13/A16 met meer rijstroken (2×3) plus verbreding van de A13. Deze studie is eerder in 2009 gepubliceerd en heeft inmiddels geleid tot e en besluit. De ministers van V&W en VROM hebben gekozen voor de A4 Midden Delfland en niet voor de verbreding van A13 en A13/A16. Daardoor is de indruk gewekt, dat de A13/A16 van de baan zou zijn, maar dat is helaas niet het geval. Ook met de A4 door Midden Delfland staat nog steeds ook een A13/A16 van 2×2 rijstroken op het programma.