Hospice IJsselPolder

Sinds april 2021 is aan de Thomas Mannplaats – direct tegenover de Heidebesbuurt – het Hospice IJsselPolder gevestigd. Dit hospice biedt een comfortabele plek aan terminale patiënten voor hun laatste levensdagen. De bewoners van het hospice krijgen zorg aangeboden door Aafje; het huishoudelijk reilen en zeilen van het hospice is in handen van ongeveer zestig vrijwilligers. Een groot deel van deze vrijwilligers – tien van de zestig – is afkomstig uit de Heidebes. Daaruit blijkt dat de verbondenheid van de Heidebes met het hospice niet alleen wordt gedragen door de fysieke nabijheid, maar ook door de sociale betrokkenheid van velen uit de buurt.

Hospice IJsselPolder is een zelfstandige stichting, die valt onder het bestuur van de Stichting IJsselHospices. Onder dit bestuur vallen ook Hospice IJsselThuis (Nieuwerkerk aan den IJssel) en Hospice IJsselOever (Capelle aan den IJssel). Hospice IJsselPolder wordt geleid door een manager, die eveneens leiding geeft aan de andere twee hospices binnen IJsselHospices. De dagelijkse gang van zaken in Hospice IJsselPolder staat onder leiding van enkele coördinatoren. Zij fungeren als eerste aanspreekpunt, voeren de intakegesprekken met potentiële bewoners en informeren hen over de geboden palliatieve terminale zorg. Daarnaast sturen zij de vrijwilligers aan.

Hospice IJsselPolder biedt plaats aan vier bewoners, die zelf bepalen hoe hun dagen worden ingevuld. Elke bewoner heeft een eigen kamer. De vrijwilligers zorgen ervoor dat de bewoners een zo aangenaam mogelijk verblijf in het hospice hebben, waarbij zoveel mogelijk een huiselijke sfeer wordt gecreëerd. Dat betekent onder andere dat de bewoners zelf bepalen wat ze te eten krijgen en dat er voor hen altijd iemand aanwezig is voor gezelschap en voor een gesprek, zowel over luchtige onderwerpen als over meer diepgaande zaken. Bezoek is op elk moment van de dag welkom en er is een logeermogelijkheid voor gasten. Bij mooi weer kunnen de bewoners (en hun bezoek) gebruikmaken van het terras. Door deze opzet wil het hospice de bewoners in hun laatste levensfase een omgeving bieden waarin het lijden verlicht wordt en waar de kwaliteit van leven centraal staat.

Hospice IJsselPolder beschikt over een website, waar alle relevante informatie is te vinden: www.hospiceijsselpolder.nl. De stichting financiert het hospice uit een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en uit bijdragen van de bewoners zelf. Dit is echter niet toereikend. De stichting is dan ook op zoek naar aanvullende financiële middelen. Op de website is te lezen op welke wijze financieel kan worden bijgedragen, zoals via een periodieke gift of een legaat. De aanvullende financiële bijdragen lopen via de Stichting Vrienden van Hospice IJsselPolder. Deze stichting heeft tot doel “de fondsen te werven die nodig zijn om de exploitatie van het hospice mogelijk te maken” en heeft de ANBI-status.

Het hospice steunen kan eenvoudig met deze QR code. Scan met uw telefoon de code en maak het bedrag over dat u wenst te doneren. Dank u wel!

Geschreven door buurtgenoot Jan Smit