ALV2022 notulen

Op pagina ‘INFO’ kunt u de INFO van 2022 ophalen. Zoals gebruikelijk zijn de notulen van onze ALV over het jaar 2021 in de INFO geplaatst. Bij de rondvraag is een vraag/mededeling van een lid niet goed genotuleerd. De juiste tekst moet zijn:

Mw Koppers: “Beste Hans, wat ik tijdens de vergadering gezegd heb, is dat ik na een van de zware stormen buiten met buurtgenoten heb staan praten. Het gaat om buren waarvan de tuinen direct liggen aan de President Wilsonweg. Enkele populieren waren afgebroken of er waren grote takken afgebroken. Buren maakten zich zorgen om hun veiligheid en die van hun huizen en zouden het liefst de populieren gerooid en vervangen zien door nieuwe bomen.”

Hospice IJsselPolder

Sinds april 2021 is aan de Thomas Mannplaats – direct tegenover de Heidebesbuurt – het Hospice IJsselPolder gevestigd. Dit hospice biedt een comfortabele plek aan terminale patiënten voor hun laatste levensdagen. De bewoners van het hospice krijgen zorg aangeboden door Aafje; het huishoudelijk reilen en zeilen van het hospice is in handen van ongeveer zestig vrijwilligers. Een groot deel van deze vrijwilligers – tien van de zestig – is afkomstig uit de Heidebes. Daaruit blijkt dat de verbondenheid van de Heidebes met het hospice niet alleen wordt gedragen door de fysieke nabijheid, maar ook door de sociale betrokkenheid van velen uit de buurt.

Hospice IJsselPolder is een zelfstandige stichting, die valt onder het bestuur van de Stichting IJsselHospices. Onder dit bestuur vallen ook Hospice IJsselThuis (Nieuwerkerk aan den IJssel) en Hospice IJsselOever (Capelle aan den IJssel). Hospice IJsselPolder wordt geleid door een manager, die eveneens leiding geeft aan de andere twee hospices binnen IJsselHospices. De dagelijkse gang van zaken in Hospice IJsselPolder staat onder leiding van enkele coördinatoren. Zij fungeren als eerste aanspreekpunt, voeren de intakegesprekken met potentiële bewoners en informeren hen over de geboden palliatieve terminale zorg. Daarnaast sturen zij de vrijwilligers aan.

Hospice IJsselPolder biedt plaats aan vier bewoners, die zelf bepalen hoe hun dagen worden ingevuld. Elke bewoner heeft een eigen kamer. De vrijwilligers zorgen ervoor dat de bewoners een zo aangenaam mogelijk verblijf in het hospice hebben, waarbij zoveel mogelijk een huiselijke sfeer wordt gecreëerd. Dat betekent onder andere dat de bewoners zelf bepalen wat ze te eten krijgen en dat er voor hen altijd iemand aanwezig is voor gezelschap en voor een gesprek, zowel over luchtige onderwerpen als over meer diepgaande zaken. Bezoek is op elk moment van de dag welkom en er is een logeermogelijkheid voor gasten. Bij mooi weer kunnen de bewoners (en hun bezoek) gebruikmaken van het terras. Door deze opzet wil het hospice de bewoners in hun laatste levensfase een omgeving bieden waarin het lijden verlicht wordt en waar de kwaliteit van leven centraal staat.

Hospice IJsselPolder beschikt over een website, waar alle relevante informatie is te vinden: www.hospiceijsselpolder.nl. De stichting financiert het hospice uit een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en uit bijdragen van de bewoners zelf. Dit is echter niet toereikend. De stichting is dan ook op zoek naar aanvullende financiële middelen. Op de website is te lezen op welke wijze financieel kan worden bijgedragen, zoals via een periodieke gift of een legaat. De aanvullende financiële bijdragen lopen via de Stichting Vrienden van Hospice IJsselPolder. Deze stichting heeft tot doel “de fondsen te werven die nodig zijn om de exploitatie van het hospice mogelijk te maken” en heeft de ANBI-status.

Het hospice steunen kan eenvoudig met deze QR code. Scan met uw telefoon de code en maak het bedrag over dat u wenst te doneren. Dank u wel!

Geschreven door buurtgenoot Jan Smit

Wie heeft er belangstelling voor een nutstuin?

In onze samenleving groeit de behoefte aan kleinschaligheid en aan directe binding met de eigen omgeving. Ook groeit bij mensen de behoefte om meer grip te krijgen op de voedselketen. Eigen groente telen ‘in de achtertuin’ is weer hip en hot. Kijk maar naar de talrijke stadsinitiatieven.
Enkele wijkbewoners van de onze buurt, Ben de la Mar en Rudy Schoonveld, willen een ‘nutstuinproject’ starten. In dit project willen we samen met medebewoners ervaringen opdoen met, voornamelijk biologisch, tuinieren. We zijn in overleg met de kinderboerderij De Blijde Wei om te kijken of zij hiervoor een stuk grond ter beschikking kunnen stellen.
Mensen kunnen in dit project met wederzijdse ondersteuning hun eigen nutstuin beplanten met groenten en fruit, onderhouden en de opbrengst gebruiken. Een deel van de opbrengst wordt aan de kinderboerderij geschonken. Bezoekers van de kinderboerderij kunnen dan straks niet alleen zien waar ons voedsel vandaan komt, maar ook tegen een kleine vergoeding zelf groenten en fruit mee naar huis nemen. Het is ook voorstelbaar dat de tuin wordt opgenomen in het educatieve programma van de kinderboerderij.
De educatieve dienst van de kinderboerderij biedt aan de deelnemers eenmalige ondersteuning bij het maken van een beplantingsconcept. Mensen ontmoeten elkaar in de eigen omgeving rond het thema ‘eigen moestuin’ en het wijkleven wordt door de samenwerking met de kinderboerderij verrijkt.
Deelnemers betalen een bedrag voor de onkosten van het project. Wij denken aan circa  125,– afhankelijk van de grootte van de tuinen. Wat aan het eind van het kalenderjaar van dit bedrag overblijft, wordt geschonken aan Stichting Vrienden van de kinderboerderij. De inrichting van de plek vereist een investering. Gedacht wordt hierbij aan hekwerk om de tuin konijnvrij te houden,  omploegen van de grond, materiaal voor compostbak, ed. Voor deze investeringen wordt in overleg met de kinderboerderij een begroting opgesteld. Voor dekking van de kosten wordt ingezet op fondsen, zoals bewonersinitiatief.
We willen in maart 2015 met het project starten. Wij zoeken medebewoners van de Heidebes buurt die ook interesse hebben in een dergelijke nutstuin en die mee willen helpen het initiatief van de grond te trekken. Neem contact op met ons.

Rudy Schoonveld
06-538.720.22
rudys@box.nl

Buurtpaella-maaltijd 21 juli 2014

Wellicht heeft u op vrijdagavond 19 juli in de buurt van de Kraaiheide/Struikheide van intense knoflook- uien- en olijfoliegeuren meegenoten? Klopt: de voorbereidingen van de buurtpaella waren tien in volle gang, in de tuin van Kraaiheide 13 (Maarten en Angela).
De blokken rond het gemeenteparkje, gelegen achter de woningen aan de Struikheide 3-13 en Kraaiheide 1 – 27 houden met enige regelmaat een gemeenschappelijke barbecue op het grasveld. Afgelopen zondag werd voor een nieuw idee gekozen: een grote paellamaaltijd. De enthousiaste koks, Maarten, Andries en Jaap serveerden aan 17 bewoners en enkele kinderen hun paella. We hebben er echt van mogen genieten en de weergoden waren ons zeer gunstig gezind. Het liep al tegen koffietijd toen een regenbui het gezelschap naar hun woonverblijf deed “afdruipen”.
Inmiddels hebben de buurtgenoten afgesproken om “tussen oud en nieuw” weer iets op hun grasveld te organiseren.
Het wordt zeker steeds gezelliger en de onderlinge band groeit.

Een hartelijke groet,
Namens de koks Maarten van Geldrop en Andries Stam, en onze buurtgenoten,
Jaap van Meerkerk
buurtpaella_1buurtpaella_2

buurtpaella_3