Wilsonpad toegankelijk voor autoverkeer?

Naar verluid heeft de gemeente bedacht dat het hele Wilsonpad tot aan de dijk toegankelijk moet worden voor auto’s. Daarmee is de vergunningaanvraag voor de ontsluiting van BLR451* via het Wilsonpad van de baan en is er geen sprake meer van alleen particulier belang.

De Zuurbes-bewoners van de noordoostzijde, dus de oneven nummers 1 t/m 13 zien daarin een behoorlijk aantal problemen:

 1. Er is een periode geweest tijdens de bouw van nummer 451, dat het Wilsonpad tijdelijk werd opengesteld voor bouwverkeer. Nog steeds wordt het fietspad als verkeersweg voor alle verkeer van en naar de Rottekade gebruikt. Dit leidt in de huidige situatie tot regelmatig gevaarlijke momenten, wanneer fietsers en auto’s elkaar tegenkomen. Ondanks herhaalde verzoeken wil de gemeente deze huidige situatie niet veranderen.
 2. Zou de gemeente besluiten tot aanleg van een verkeersweg dan wordt een behoorlijke aanzuigende werking verwacht van sluipverkeer van en naar Oud-Verlaat, Zevenhuizen en de A12, met een evenredige toename van de kans op ongelukken. De kruising (Straks rotonde?) Aalbes-Nesseweg-Wilsonweg wordt drukker.
 3. Het belang van verkeersveiligheid en toenemende verkeersdruk betreft een groot deel van de wijk, niet alleen de aanwonenden.
 4. Bij het verlenen van 0mgevings(bouw)vergunningen door de gemeente Rotterdam was altijd sprake van ontsluiting van nr. 451 via de Rottekade, waarbij de toename van het verkeer na de nieuwbouw van BLR450 en 451 kleiner zal zijn dan het verkeer ten tijde van de manege en de boerderij op deze adressen, destijds ook ontsloten via de Rottekade.
 5. In eerdere ruimtelijke adviezen werd ontsluiting van BLR451 via de Rottekade gewogen en bevestigd. Het is daarom onduidelijk waarom de gemeente nu de aanleg van een doorgaande weg voor alle verkeer ambieert.
 6. Ambtelijke contacten over dit onderwerp leiden nog niet tot een vorm van begrip of afdoende uitleg of actie, ook omdat de betreffende ambtenaar telkens vanaf nul moet beginnen, dus zonder kennis van alle juridische historie rond de bouw van BLR451.
 7. Het benaderen van “de politiek” en publiciteit kunnen de volgende stappen zijn.
 8. Het meest voor de hand liggend op dit moment is de rechter om een voorlopige voorziening te vragen, waarin geregeld is dat het huidige gedoogbeleid van autoverkeer op het fietspad stopt, net als alle voorbereidingen voor aanpassing van het pad.

Via bewonersvereniging ‘Heide-Bes’ vragen de Zuurbes-bewoners om steun, die globaal uit 3 mogelijkheden kan bestaan:

 1. De bewonersvereniging ‘Heide-Bes’ is het eens met bovenstaand verhaal en wil dat verhaal verder ondersteunen, bijvoorbeeld met:
  1. Informatie verspreiden naar alle leden van ‘Heide-Bes’;
  2. Oproep voor een lid met toepasselijke juridische kennis, die zich samen met de huidige al actieve groep bewoners voor dit traject wil inzetten;
  3. Financiële steun bij de eventuele rechtszaak.

Deze vormen van steunbetuigingen versterken datgene wat de bewoners zelf doen en komen bovenop vragen die via andere belangstellenden aan “de politiek” worden/zijn gesteld.

Ter info: De recent geplaatste duiker in de kwelsloot, die precies voor de uitrit van BLR451 ligt, valt onder het Hoogheemraadschap en daar is alleen op water gerelateerde argumenten bezwaar tegen aan te tekenen. Over de weg hebben ze geen zeggenschap

Verdere toelichting en antwoorden op eventuele vragen volg tijdens de ALV van bewonersvereniging ‘Heide-Bes’ of via de mail aan: secretariaat@heidebes.nl.

*BLR451= Bergse Linker Rottekade 451