Update BLR451 januari 2018

Update van de ontwikkelingen rond Bergse Linker Rottekade (BLR) 451, de voormalige boerderij.

Wat was de stand van zaken ook al weer?

  • In december 2016 heeft gemeente Rotterdam een vergunning afgegeven waarin van het bestaande bestemmingsplan kan worden afgeweken en er op het perceel van de BLR 451 vier woningen mogen worden gebouwd. Een groot aantal omwonenden heeft hier bij de rechtbank beroep tegen aangetekend
  • In oktober 2017 heeft gemeente Rotterdam een omgevingsvergunning (= bouwvergunning) afgegeven voor de bouw van één bijzonder grote woning aan de BLR 451. Dezelfde omwonenden als bij 1) hebben hier bezwaar bij de gemeente aangetekend en een verzoek tot uitstel bij de rechtbank aangevraagd.

Op 12 december 2017 waren er 2 zittingen bij de rechtbank van Rotterdam.

’s Ochtends werd het verzoek om een “voorlopige voorziening” (= uitstel) van de inmiddels toegekende bouwvergunning voor één bijzonder grote woning behandeld. Hier waren 10 omwonenden bij aanwezig.

Deze voerden aan dat:

  • De verleende bouwvergunning onrechtmatig is en in strijd met de door de gemeente Rotterdam zelf opgestelde toetsingseisen. Hierin is bijvoorbeeld het toegestane bouwoppervlak per hoofdgebouw maximaal 160 m2 (incl. bijgebouw), terwijl in de verstrekte bouwvergunning goedkeuring wordt verleend aan een pand van 352 m2 .
  • De afgegeven bouwvergunning doorkruist een nog lopende beroepsprocedure, waardoor het risico bestaat dat de beoordeling daarvan wordt beïnvloed door bij de aanvang bouw onomkeerbaar gezette stappen.

De omwonenden herhalen hun standpunt dat zij niet tegen bebouwing van het perceel te zijn, maar dan wel binnen het kader van de door de gemeente zelf gestelde randvoorwaarden.

De rechter paste zorgvuldig hoor en wederhoor toe. Bij zijn overwegingen speelt de mate waarin de omwonenden een persoonlijk belang hebben bij deze bouwvergunning:  Wordt men geschaad in zijn/haar belang en hoe dan?

De uitspraak kwam vlak voor de kerstdagen:

  • De omwonenden aan de noordkant van de Zuurbes zijn aangemerkt als belanghebbenden. Of de overige omwonenden dat ook zijn wordt niet uitgesloten.
  • De geplande bebouwing is groter dan in de toetsingseisen is toegestaan.

De eis tot uitstel van bebouwing is door de rechter toegewezen tot 6 weken na bekendmaking van de beslissing door de gemeente Rotterdam op het bezwaarschrift dat door de omwonenden tegen de bouwvergunning is ingediend.

’s Middags stond het beroep tegen de omgevingsvergunning uit december 2016 op de rol. Hierbij waren 13 omwonenden aanwezig. Na ook hier een discussie (hoorzitting met drie (!) rechters) over het belang van de omwonenden bij deze omgevingsvergunning, ging het daarna vooral over de grootte van de bouwoppervlakten, de door de gemeente gehanteerde procedures en de ontsluiting van de woningen.

De omwonenden beargumenteerden onder andere:

  • De gemeente dient zich aan de eigen toetsingscriteria te houden (aan de ene kant er zelf uit citeren en aan de andere kant de referenties er aan door bewoners afwijzen, omdat het slechts een concept-plan is, gaat niet samen). Dit heeft consequenties voor de aard en locatie van de toegestane bebouwing, anders (o.a. beduidend kleiner) dan wat er nu wordt goedgekeurd.
  • Ontsluiting is niet goed geregeld. Breng dit eerst goed in kaart voordat tot het verlenen van een bouwvergunning wordt overgegaan. Het huidige voorstel via President Wilsonfietspad levert verkeersgevaarlijke situaties op.
  • De maatschappelijke uitvoerbaarheid dient in de door de gemeente Rotterdam gekozen procedure door de aanvrager geborgd te worden, bijvoorbeeld door overleg met belanghebbenden (o.a. omwonenden). Daarvan is nul uitgevoerd.

De uitspraak op het beroepsschrift wordt eind februari verwacht. In een volgende update zullen wij hierover verslag uitbrengen.