Update BLR451 april 2018

Update van de ontwikkelingen rond Bergse Linker Rottekade (BLR) 451, de voormalige boerderij

In het vorige artikel bent u bijgepraat over de situatie rond de ontwikkelingen rond de voormalige boerderij aan de Rotte.

Daarbij werd verwezen naar de 2 zittingen van de rechtbank van Rotterdam in december 2017 en de toen bekende uitkomst daarvan.

De kern is dat de bewoners vinden dat het unieke landschappelijke karakter van de omgeving door de grootte van de woning wordt aangetast.

Nauwkeuriger aangegeven: Een aantal bewoners van de Zuurbes is het oneens met de grootte van de  te bouwen woning, die veel groter is dan de door de gemeente opgestelde toetsingseisen, 352 m2 tegenover 120 m2, zelfs wanneer je dat totale pand zou opvatten als een deelbare combinatie met vergunningsvrije bijgebouwen. Totaal is dat 120+40+120+ 40 = 320 m2 mogelijk. Daarbij wordt de kwelsloot niet doorgetrokken en is bebouwing ten zuiden van de (door te trekken) kwelsloot nog steeds toegestaan!

Op 2 februari 2018 deed de Rechtbank in de tweede zitting uitspraak. Het bezwaar van de omwonenden werd ongegrond verklaard. De rechtbank oordeelde o.a. dat Burgemeester en Wethouders  van Rotterdam in deze gebruik kan maken van haar (zogeheten) discretionaire bevoegdheid en in redelijkheid tot hun besluit zijn gekomen.

Daarna was er op 13 maart 2018 een hoorzitting bij de Algemene Bezwaarschriftencommissie van de gemeente Rotterdam. Vanuit de gemeente werd benadrukt dat de geplande woning voldoet aan de voorwaarden in de omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan (die van 22 december 2016). Tevens werd kort benoemd dat de ontsluiting nu plaats vindt via de Rottekade.

De omwonenden hebben (weer) aangegeven dat in hun visie de geplande woning veel te groot is en niet voldoet aan het toetsingskader. Ook hebben zij weer bevestigd verheugd te zijn over de nieuwe ontsluiting via de Rottekade en aangegeven niet tegen bebouwing van de kavel te zijn, mits kleinschalig.

In haar brief van 19 april 2018 bevestigt gemeente Rotterdam dat zij het advies van de Algemene Bezwaarschriftencommissie in zijn geheel zal overnemen. Gezien de overwegingen in het advies en gelet op de toepasselijke wettelijke voorschriften is besloten:

  1. Alleen de bewoners van Zuurbes 13, 15, 17 en 27 zijn als belanghebbende aangemerkt
  2. De bouwvergunning is herroepen
  3. Er zal een nieuw besluit moeten worden voorbereid conform de procedure zoals vastgelegd in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

Concreet betekent dit dat de bouw van de beoogde villa en de ontsluiting via het President Wilsonwegfietspad voorlopig van de baan is.

De betreffende bewoners van de Zuurbes zijn erg tevreden met dit resultaat en bedanken iedereen, die daaraan heeft bijgedragen.

Omdat de gemeente Rotterdam, ondanks de uitspraak van de rechtbank van 5 februari j.l.,  grootschalige bouw toestaat is besloten tegen deze uitspraak bij de Raad van State in beroep te gaan. Dit beroepsschrift is op 11 april 2018 ingediend

Inmiddels is door  de gemeente Rotterdam een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een woning op het naastliggende perceel (no 450). Voor de ontwikkeling op dit perceel geldt hetzelfde toetsingskader. Het gaat hier echter om de bouw van een woning met een bebouwd oppervlakte van ongeveer 120 m2. De omwonenden zullen dan ook tegen deze verleende vergunning geen beroep aantekenen.

Jolt Oostra