Wilsonpad toegankelijk voor autoverkeer?

Naar verluid heeft de gemeente bedacht dat het hele Wilsonpad tot aan de dijk toegankelijk moet worden voor auto’s. Daarmee is de vergunningaanvraag voor de ontsluiting van BLR451* via het Wilsonpad van de baan en is er geen sprake meer van alleen particulier belang.

De Zuurbes-bewoners van de noordoostzijde, dus de oneven nummers 1 t/m 13 zien daarin een behoorlijk aantal problemen:

 1. Er is een periode geweest tijdens de bouw van nummer 451, dat het Wilsonpad tijdelijk werd opengesteld voor bouwverkeer. Nog steeds wordt het fietspad als verkeersweg voor alle verkeer van en naar de Rottekade gebruikt. Dit leidt in de huidige situatie tot regelmatig gevaarlijke momenten, wanneer fietsers en auto’s elkaar tegenkomen. Ondanks herhaalde verzoeken wil de gemeente deze huidige situatie niet veranderen.
 2. Zou de gemeente besluiten tot aanleg van een verkeersweg dan wordt een behoorlijke aanzuigende werking verwacht van sluipverkeer van en naar Oud-Verlaat, Zevenhuizen en de A12, met een evenredige toename van de kans op ongelukken. De kruising (Straks rotonde?) Aalbes-Nesseweg-Wilsonweg wordt drukker.
 3. Het belang van verkeersveiligheid en toenemende verkeersdruk betreft een groot deel van de wijk, niet alleen de aanwonenden.
 4. Bij het verlenen van 0mgevings(bouw)vergunningen door de gemeente Rotterdam was altijd sprake van ontsluiting van nr. 451 via de Rottekade, waarbij de toename van het verkeer na de nieuwbouw van BLR450 en 451 kleiner zal zijn dan het verkeer ten tijde van de manege en de boerderij op deze adressen, destijds ook ontsloten via de Rottekade.
 5. In eerdere ruimtelijke adviezen werd ontsluiting van BLR451 via de Rottekade gewogen en bevestigd. Het is daarom onduidelijk waarom de gemeente nu de aanleg van een doorgaande weg voor alle verkeer ambieert.
 6. Ambtelijke contacten over dit onderwerp leiden nog niet tot een vorm van begrip of afdoende uitleg of actie, ook omdat de betreffende ambtenaar telkens vanaf nul moet beginnen, dus zonder kennis van alle juridische historie rond de bouw van BLR451.
 7. Het benaderen van “de politiek” en publiciteit kunnen de volgende stappen zijn.
 8. Het meest voor de hand liggend op dit moment is de rechter om een voorlopige voorziening te vragen, waarin geregeld is dat het huidige gedoogbeleid van autoverkeer op het fietspad stopt, net als alle voorbereidingen voor aanpassing van het pad.

Via bewonersvereniging ‘Heide-Bes’ vragen de Zuurbes-bewoners om steun, die globaal uit 3 mogelijkheden kan bestaan:

 1. De bewonersvereniging ‘Heide-Bes’ is het eens met bovenstaand verhaal en wil dat verhaal verder ondersteunen, bijvoorbeeld met:
  1. Informatie verspreiden naar alle leden van ‘Heide-Bes’;
  2. Oproep voor een lid met toepasselijke juridische kennis, die zich samen met de huidige al actieve groep bewoners voor dit traject wil inzetten;
  3. Financiële steun bij de eventuele rechtszaak.

Deze vormen van steunbetuigingen versterken datgene wat de bewoners zelf doen en komen bovenop vragen die via andere belangstellenden aan “de politiek” worden/zijn gesteld.

Ter info: De recent geplaatste duiker in de kwelsloot, die precies voor de uitrit van BLR451 ligt, valt onder het Hoogheemraadschap en daar is alleen op water gerelateerde argumenten bezwaar tegen aan te tekenen. Over de weg hebben ze geen zeggenschap

Verdere toelichting en antwoorden op eventuele vragen volg tijdens de ALV van bewonersvereniging ‘Heide-Bes’ of via de mail aan: secretariaat@heidebes.nl.

*BLR451= Bergse Linker Rottekade 451

Aardwarmteproject in Bergschenhoek

Na telefonisch overleg van Agnes Reichardt (lid bestuur ‘Heide-Bes’) met Loes Elshof (Omgevingsmanager Wayland Energy) hebben we bijgesloten document met Q&A ontvangen met de volgende toelichting:
Hierbij stuur ik u zoals toegezegd wat aanvullende informatie over het aardwarmteproject in Bergschenhoek. Mocht u of andere bewoners naar aanleiding hiervan vragen hebben, kunt u of kunnen zij contact met mij opnemen.
Zijn er aanvullende verzoeken, zoals een informatiebijeenkomst voor bewoners, dan is Wayland Energy graag bereid hieraan mee te werken.

Verblijfsplek Rottebanbrug

In het project ‘Verblijfsplek Rottebanbrug’ maken we (Staatsbosbeheer) een nieuwe inrichting bij de brug, zodat dit punt aantrekkelijker wordt om te verblijven. De plek is een belangrijke verbinding tussen land en water.
Onderdeel van de eerste ideeën is het verwijderen van een stuk fietspad direct langs de Rotte om daar ruimte te maken om te zitten en om het ook voor kanovaarders gemakkelijker te maken hun kano de kant op te tillen om over te stappen naar het Hoge Bergse Bos of op een fiets hun tocht te vervolgen of om even aan land te gaan om te pauzeren.
Het oversteekpunt van brug naar de Rottebandreef en de andere kant op richting Ommoord is natuurlijk ook een knelpunt in de huidige situatie en dat willen we met een nieuwe inrichting verbeteren en veiliger maken. Verder krijgt één van de Rottekijkers hier een tijdelijke plek.
Op de projectpagina over de ontwikkeling Rottebanbrug is dit project nader toegelicht.

Hierbij een presentatie van de eerste verkenning  en schetsen als presentatie opgenomen.

Het project heeft samenhang met het ontwikkelingsplan Rottemeren. U vindt informatie op de website van het Recreatieschap en documentatie van het ontwikkelplan.

Werk in Uitvoering: verkeersoverlast Heide en Bessenbuurt

Onderstaande mail is op 14 november 2018 door ‘Heide-Bes’ aan de gemeente Rotterdam gestuurd:

Beste mevrouw Groenenweg,

Namens de bewonersvereniging ‘Heide-Bes’ vragen wij uw aandacht voor de aanstaande verkeersoverlast in onze wijk.

Op 11 oktober stuurde onze vereniging (mail van de heer Oostra) u hierover al een mail met een suggestie om de verkeersoverlast te beperken. Niet alleen hebben wij hierop geen antwoord gekregen, het blijkt dat er nu voor de slechtste oplossing gekozen is. Namelijk alle verkeer in twee richtingen wordt door het smalste straatje in de wijk geperst.
En dat terwijl er alternatieven zijn.
Is voldoende gedacht aan het alternatief van kortsluiting van de oude Wollenfoppenweg met de Wollenfoppenweg/Wilsonlaan? (zoals in de mail hieronder staat aangegeven)
Is voldoende gedacht aan het gebruiken van het dubbele fietspad aan de Wilsonweg? (zoals aangegeven in onze mail van 11 oktober)
Is gedacht aan het tijdelijk geschikt maken van een richtingsverkeer op de Sneeuwheide/Struikheide?
Wij kunnen ons niet voorstellen dat het verkeer omleiden door de Lavendelheide ookmaar in de buurt van een oplossing komt. Dit straatje is juist ontworpen om het verkeer te weren.
Qua veiligheid is dit in onze ogen een groot risico. Niet in de laatste plaats voor soepele een doorgang van hulpdiensten. Wij vragen ons af ook de politie hieraan akkoord heeft gegeven.
Graag willen wij inzicht in uw besluitvorming over dit verkeersplan.
Ook willen wij weten hoe u denkt over de genoemde alternatieven
Wij willen inzicht in hoeverre er over het veiligheidsaspect is nagedacht en of de politie hiermee akkoord is gegaan
Tevens willen wij weten welke extra maatregelen u neemt om uw plan in goede banen te leiden.
Wij gaan er van uit dat u serieus naar de alternatieven wilt kijken en ons laat weten wat de uitkomst wordt.
Dit is een situatie die alle bewoners van de Heide Bessenbuurt gaat raken.

Er is met de gemeente afgesproken dat dit soort ingrijpende maatregelen met de bewoners voorbesproken worden. Dit om de alternatieven in kaart te krijgen en draagvlak te creëren.
Dit is totaal niet gebeurd, zelfs niet nadat wij hiertoe een voorzet hebben gegeven.
Dat er soms overlast is begrijpen wij uiteraard best. Maar op deze manier, en met deze uitkomst zal er geen begrip zijn in de wijk. Uw snelle reactie afwachtend beraden wij ons op verdere acties

Met vriendelijke groet,

Sander van Ee

Secretaris bewonersvereniging Heide en Bessenbuurt

Kentekenplatenroof

Zojuist (23 juli) vernomen dat afgelopen nacht in Capelle/Schollevaar van meerdere auto’s de kentekenplaten werden gestolen. Het betrof in alle gevallen los ingeplaatste kentekenplaten welke in enkele seconden kunnen worden verwijderd/gestolen. Daarom hierbij het dringende advies (van dhr. E. van Beek):  laat uw autokentekenplaten z.s.m. popnagelen  (kost hooguit 25 Euro). Indien toch van uw auto af gestolen, dan onmiddellijk (electronische of telefonische) aangifte doen bij de Politie en ….  nieuwe vervangende kentekenplaten aanschaffen.  Twee nieuwe kentekenplaten kosten u gemiddeld zo’n 45 Euro. En …..  een heleboel hoofdpijn en verloren tijd. Doe er uw voordeel mee.