Ontsluiting perceel BLR451 via President Wilsonpad?

Ontsluiting perceel BLR451 via President Wilsonpad: Hoorzitting op 24 november 2022.

Sinds er woningen aan de Bergse Linker Rottekade (BLR) staan, dus meer dan honderd jaar lang, is de gebruikelijke ontsluiting van die woningen via de Bergse Linker Rottekade richting Oud Verlaat.

Het zal de meesten van u bekend zijn dat er 2 bezwaarprocedures lopen tegen de plannen van de gemeente Rotterdam om de bewoner van BLR 451 toegang tot dat perceel te verlenen via het President Wilsonpad. De bezwaren richten zich tegen het zogeheten Verkeersbesluit (ombouw Wilsonpad tot fietsstraat auto te gast) en de omgevingsvergunning (ontsluiting van perceel BLR 451 naar het Wilsonpad)

Vanuit de groep bewoners uit de Zuurbes en anderen, uit de Aalbes en Bosbes, is tijdens de hoorzitting het (op een heel laat moment) ontvangen verweer van de gemeente tegen deze bezwaren besproken en bestreden met argumenten.

Het gaat inhoudelijk om vooral technische aanpassingen van het fietspad, met borden, passeerstroken enz. die nodig zijn voor een weg met “fietspad, autoverkeer te gast” .

Wanneer het fietspad zo omgebouwd is volgt een tweede inhoudelijke procedure, namelijk een stukje weg van ca. 15 m vanaf het erf van BLR451 naar dat pad.

Volgens de omwonenden moeten deze 2 aangekondigde maatregelen in samenhang bekeken worden, ook al worden de bezwaren in afzonderlijke procedures behandeld.

De discussies tijdens de hoorzitting gingen vooral over de onveiligheid voor fietsers en wandelaars die in de nieuwe situatie zou ontstaan en het onbegrip voor de toestemming van 1 bewoner van de Rottekade om van het aangepaste fietspad gebruik te maken. Temeer daar de andere bewoners van de Rottekade, inclusief het belendende perceel 450 ontheffing hebben om via de Rottekade te rijden richting Oud Verlaat.

Hoe gaat het verder?

Naar verwachting zal het college van burgemeester en wethouders op basis van de adviezen van de bezwaarschriftcommissie over 4 tot 6 weken een besluit op beide bezwaarschriften nemen. Over het eindresultaat is momenteel niets te zeggen. We hopen natuurlijk op twee positieve besluiten. Mocht dit niet het geval zijn dan zal beroep worden aangetekend bij de rechtbank (inclusief verzoek om een voorlopige voorziening)

Zolang er nog geen onherroepelijk besluit is genomen mogen de bewoners  BLR 451 met de auto met tijdelijke ontheffing over het President Wilsonpad blijven rijden.

Wordt dus vervolgd…..

Aardwarmteproject uitnodiging

Beste bewoner van Rotterdam-Ommoord,

Bijgaand treft u een uitnodiging aan voor een informatiebijeenkomst over ons nieuwe aardwarmteproject in Bergschenhoek. Ook vertegenwoordigers van de Gemeente Rotterdam zullen aanwezig zijn voor toelichting.
Deze uitnodiging staat ook open voor bewoners die niet rechtstreeks deze mail hebben ontvangen.
Met het oog op de organisatie zou ik graag willen weten of u aanwezig bent en met hoeveel personen u komt.

Routebeschrijving

Met vriendelijke groet,
Loes Elshof
Omgevingsmanager

ALV verenigingsjaar 2020 uitgesteld

In verband met de Corona-maatregelen heeft het bestuur besloten de ALV uit te stellen tot september/oktober 2021. Wij hopen dan weer onze leden te kunnen uitnodigen. Als t.z.t. de situatie nog zo zijn dat een bijeenkomst niet mogelijk is dan zal er een vergadering on line worden georganiseerd.

RACECIRCUIT OMMOORD

In onze INFO van mei 2020 is een artikel opgenomen “Racecircuit Ommoord” naar aanleiding van klachten uit de buurt over verkeersgedrag, met name op de President Wilsonweg richting Nesseweg. Als actie hebben we een oproep gedaan aan de leden om een commissie te vormen die hiermee aan de slag zou gaan. Daar is enige reactie op gekomen en heeft een 3-mans-commissie opgeleverd. Via een hiervoor aangemaakte app-groep is er geïnventariseerd hoe we te werk zouden gaan en dat leidde tot het plan om een enquête te houden. Op de vraag, wat zijn goede vragen die we kunnen stellen is geen input meer gekomen. Mede doordat de klachten verstomden is de aandacht geheel verloren gegaan. We hebben de indruk dat de recente politiecontroles in de wijk, en het seizoenskarakter van het racen, de klachten heeft doen verstommen. Mocht het wederom nodig lijken toch weer de barricaden op te gaan dan zullen we dat niet nalaten, uiteraard met inzet van onze achterban.

Henk Berkhof

Goed nieuws: gemeente verantwoordelijk voor “eigen” rioolaansluiting!

In tegenstelling tot de situatie daarvoor is de gemeente Rotterdam per 1 januari 2020 verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en kosten, van de rioolverbinding tussen het hoofdriool en de perceelgrens.

Dit bericht is terug te vinden op de site van de gemeente volgens de link:
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rioolaansluiting/ , waar ook de folder:
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rioolaansluiting/Folder-Rioolaansluiting.pdf te downloaden is.

De pijn van woningeigenaren bij vervanging van een defecte- of verzakte rioleringsaansluiting wordt hiermee merkbaar verzacht.

Jolt Oostra

Technische Commissie Heide-Bes

Waterstof als energiedrager in de Heide-Bes buurt?*

1          Inleiding

Vanuit de enquête, die Heide-Bes met Energie alweer een tijd geleden hield om de belangstelling voor de diverse toekomstige ontwikkelingen op energiegebied te peilen, was de toepassing van waterstof één van de onderwerpen, waarnaar gevraagd is.

Ik was daar vanwege persoonlijke voorkeuren niet ogenblikkelijk aan begonnen en werd tijdens het jubileumfeest van de bewonersorganisaties BOO en Heide-Bes aan die enquête-uitslagen herinnerd en verdiepte me nu wel in een aantal aspecten de toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving.

2          Waterstofgas(H2) als vervanging voor aardgas bij verwarming.

Technisch is de overstap van aardgas naar H2 geen groot probleem: de verbrandingswaarde van een m3 aardgas is 3 x zo hoog als die van waterstof, dus moet je voor dezelfde warmte opbrengst 3 x zoveel H2 beschikbaar hebben dan het aantal m3 aardgas. De capaciteit van het gasnet moet daarmee evenredig vergroot worden, wat geen revolutionaire stap is. Vernieuwing van het gasnet is na 40-50 jaar sowieso noodzakelijk. Daarnaast zal er ongetwijfeld iets aan de brander in de CV-ketel aangepast moeten worden en ga is voorbij aan wat “details”, die ook aandacht behoeven. Via overstaande link wordt deze mogelijkheid verder onderbouwd en toegelicht.

https://www.gawalo.nl/energie/artikel/2018/12/waterstof-als-brandstof-over-de-energiedichtheid-en-kostprijs-1016909?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.135651193.991585799.1569149732-1392336760.1567602316

Streven naar vermindering van de warmtebehoefte door middel van verdere isolatie van de woningen spreekt voor zichzelf. 

3          Grootschalige beschikbaarheid van waterstof

Wanneer je op landelijk niveau aardgas en kolen als brandstof voor woningverwarming en de elektriciteitsvoorziening gaat vervangen door H2 dringen zich een aantal vragen op:

  • Over hoeveel H2 hebben we het
  • Hoe kan dat gemaakt worden
  • Wat kost dat, wat zijn reële prijzen per m3

Het artikel van Thijs ten Brink via de volgende link is naar mijn smaak een hele aardige verkenning van de mogelijkheden en beperkingen, op basis van rekenwerk in grote stappen. Er is uitgebreid aandacht voor het rendement van omzetten van (groene) elektriciteit naar waterstof en weer van waterstof naar elektriciteit, voor het al dan niet bestaan van energie-overschotten op momenten van de dag en over het jaar, voor de grootte van energiebuffers, economische motieven om meer of minder productiecapaciteit te installeren, vraag-gestuurde opwekking enz.

Thijs ten Brink: Alleen wind- en zonne-energie zal onvoldoende zijn: Maar vlak de bijrollen van bijvoorbeeld waterkracht, aardwarmte, biomassa en kernenergie niet uit.

Thijs ten Brink sluit af met: De consequentie van de hierboven beschreven marktdynamiek is slechts dat er voor het elektriciteitsverbruik van waterstofproducenten fatsoenlijk betaald moet worden. De consequentie daarvan is dat waterstof de komende decennia nog niet in overvloed beschikbaar zal zijn, en dat groene waterstof waarschijnlijk nooit echt spotgoedkoop zal zijn. Dat is misschien doorslaggevend voor de plannen die je nu met waterstof hebt/had. Doe er je voordeel mee.

Wie groene waterstof wil produceren, is voor de elektriciteitsmarkt geen barmhartige Samaritaan die zich ontfermt over waardeloze overschotten. De waterstofproducent zal net als iedereen moeten betalen voor zijn verbruik. Het populaire idee van grootschalige waterstofproductie uit gratis stroom is daadwerkelijk kansloos. Mooier kan ik het niet maken.

4          Overzichtskaartje denkrichting van “dit moment”

De stand van zaken rond het denken over de energietransitie in Rotterdam laat zich aardig illustreren met de WAT-kaart, https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/nieuwe-energie/WAT-Kaart.pdf

All electric oplossingen zijn vooral te vinden in het westen van Rotterdam, met name de Botlek. Elektriciteit wordt op zee gegenereerd, als energie voor de procesindustrie en als basis om voor H2-productie. De restwarmte is dan beschikbaar voor stadsverwarming.

5          Conclusie voor Heide-Bes met Energie:

Voor de komende jaren is omschakeling van onze wijk naar H2 als vervanger van aardgas niet reëel. De technische problemen zijn op te lossen, maar kostprijs voor een wijk als Heide-Bes zal veel te hoog liggen, terwijl de beschikbaarheid van H2, bij gebrek aan infrastructuur, voorlopig niet voldoende is.

Alles wordt anders, wanneer er bakken subsidies verstrekt worden, die dan niet alleen de start van H2 moeten motiveren, maar die zeker ook langdurig voor de continuïteit in H2-levering en technische back-up beschikbaar blijven.

Voor dit moment is de Heide-Bes buurt rood ingekleurd op de WAT-kaart en is stadsverwarming de meest waarschijnlijke oplossing voor de toekomst. Andere onderwerpen rond de energietransitie komen in https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/energietransitie/ aan bod.

Ik zie dit stukje als een bijdrage in de meningsvorming, dus niet als de waarheid van nu en de rest der tijden.

Jolt Oostra

26 september 2019

*Dit artikel wordt in de INFO gepubliceerd en op  de website van Heide-Bes gezet, zodat de doorverwijzingen/links actief zijn.

Recente auto-inbraken in onze wijk

Beste bewoners van de ‘Heide-Bes’-buurt

De afgelopen weken is onze buurt geteisterd door mensen die in auto’s inbreken en een ravage achterlaten. Behalve materiële schade is ook de emotionele schade, het gevoel van onveiligheid, groot.

Afgelopen vrijdag, 12 april 2019, hebben een aantal bewoners waaronder een bestuurslid van ‘Heide-Bes’ gesproken met de wijkagent. Hij stelde een aantal concrete maatregelen voor zoals een camera richten op de auto, de auto van alarm voorzien, de dealer vragen hoe je de auto beter kunt beveiligen en natuurlijk alarm slaan wanneer er iets verdachts aan de gang is (112 bellen bij heterdaad, anders het algemene nummer 09008844). Ook verlichting is niet onbelangrijk.

Daarnaast surveilleert de politie extra, in herkenbare – en onherkenbare politievoertuigen.

Waakzaamheid is geboden. Laten we met elkaar zorgen voor een veilige buurt. Wanneer meer maatregelen gewenst zijn, wil ‘Heide-Bes’ graag meedenken.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de bewonersorganisatie ‘Heide-Bes’