Linker Bergse Rottekade 451 v.h. de boerderij: rectificatie

In de INFO die rond 19 november 2016 verspreid is staat per vergissing een eerste versie van dit artikel.

De tekst van de definitieve versie vindt u hieronder, inclusief de brief van de bewoners.

Excuses voor het ongemak en eventuele onvolledige conclusies.

Linker Bergse Rottekade 451 v.h. de boerderij

De boerderij zelf alweer een tijdje verdwenen, maar onder het kopje: “Bergse Linker Rottekade 451” vinden op dat terrein en daar omheen allerlei activiteiten plaats.

Een aantal bewoners van de Zuurbes en Aalbes hebben hier kennis van genomen en hun bezwaren zijn aanleiding tot onderstaand stukje. Ook vanuit Heide-Bes kijken wij met belangstelling naar de plannen zoals die bij de gemeente Rotterdam zijn ingediend en hoe die passen in de bestemmingsplannen van dezelfde gemeente en de provincie.

Wat is de stand van zaken? B&W Rotterdam hebben aangekondigd voornemens te zijn een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van de realisatie van 3 vrijstaande woonhuizen (mogelijk gesplitst in 4 woningen) aan de Bergse Linker Rottekade 451.

Het bezwaar van de direct omwonenden spitst zich toe op vier hoofdzaken.

Ten eerste zijn de procedures die voortvloeien uit de Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland niet gevolgd en de bewoners hebben de aanvrager verzocht dit alsnog te doen.

Ten tweede geven de bewoners in hun “Zienswijze” (in de volksmond bezwaarschrift genoemd) aan, dat het huidige voorstel op een aantal punten strijdig is met het concept “stedenbouwkundige randvoorwaarden”, destijds in opdracht van de toenmalige deelgemeente Prins Alexander ontwikkeld. Dit betreft met name de locatie en aard van de bebouwing, waardoor het landschappelijk karakter geweld wordt aangedaan.

Het derde bezwaar spitst zich toe op de wijze van ontsluiting, die in het voorstel van de gemeente via het huidige fietspad (President Wilsonpad) plaats zal vinden. Deze moet worden aangepast om autoverkeer toe te laten, waarbij de voorgenomen ontsluiting van de geplande woningen via een uitrit naar het huidige fietspad en van daaruit naar de Wilsonweg loopt. De bewoners hebben op dit punt hun zorg betreffende verkeersveiligheid geuit: fietsers, die vaak met een relatief hoge snelheid de Rottekade afrijden richting Wilsonweg moeten deze uitrit kruisen, wat aanleiding is voor gevaarlijke situaties. In overleg met de gemeente zou de ontsluitingsroute geen gevaar moeten opleveren voor de verkeersveiligheid van het langzame verkeer, maar de direct omwonenden zien daartoe geen mogelijkheden. De mogelijke toename van sluipverkeer versterkt dit bezwaar.

Als laatste uiten de bewoners hun zorg over de aantasting van het leefgebied door de voorgestelde plannen, met name wat betreft de toename van onveiligheid en geluids- en milieuoverlast, alsook een onomkeerbare aantasting van het landschappelijke karakter en groene uitstraling dat dit deel van ons woongebied zo uniek maakt.

Bovenstaand vormt de hoofdmoot van de Zienswijze van de direct omwonenden, die op 27 september 2016 aan de gemeente is gestuurd. Deze brief is in zijn geheel beschikbaar op de website van Heide-Bes via de link onder dit artikel. Tot op de dag dat deze INFO naar de drukker ging was er nog geen reactie van de gemeente.

Jolt Oostra

Link:  zienswijze-zuurbes-4-17-final-getekend

 

Thema avond over zonnepanelen en zonne-energie.

Op woensdag 31 augustus 2016 om 19:30 uur geeft de WoonWijzerWinkel uitleg over zonne-energie. Daarbij komen allerlei aspecten rond de te verwachten opbrengst, de installatie, aanschafkosten enz. van zonnepanelen aan de orde.  De leden van de commissie “Heide-Bes met energie” van de Bewonersvereniging zijn hier ook aanwezig om uw vragen te beantwoorden en iedereen van een drankje te voorzien. De plek is het welbekende huis van de wijk: Gerard Goosenflat (Thomas Mannplaats 150).

Na afloop vindt u de presentatie op deze website of in uw mailbox, wanneer uw mailadres bij ons bekend is.

Wij hopen u op 31 augustus te mogen begroeten

Tot dan (en wellicht voor die tijd een prettige vakantie)

Met vriendelijke groet

Heide-Bes met Energie

Jolt Oostra

Bouwtekeningen gevraagd

Herhaalde oproep: Wie heeft bouwtekeningen van zijn of haar huis?

Heide-Bes’ met Energie is op zoek naar bouwtekeningen van de woningen in onze buurt. Het plannen en uitvoeren van woningverbeteringen, zoals duurzaamheidsmaatregelen, zijn eenvoudiger wanneer er een goed beeld is van de betreffende woning. ‘Heide-Bes’ verzamelt bouwtekeningen die inzicht bieden in die mogelijkheden en waarmee wellicht problemen vermeden kunnen worden. Zou u de tekeningen die in uw bezit zijn willen aanmelden op energie@heidebes.nl.? Ze worden vervolgens gedigitaliseerd en zijn dan beschikbaar voor andere bewoners. Binnenkort verschijnt een overzicht van de tekeningen die al beschikbaar zijn en hoe u ze kunt opvragen. We werken daarnaast nog aan een inventarisatie van welk type woning in welke straat te vinden is.

Namens Heide-Bes met Energie, Jolt Oostra

Thema-avond “vloer- en bodemisolatie” 20 april 2016

Woensdag 20 april 2016 om 19.30 uur in De Gerard Goosenflat, Thomas Mannplaats 150, 3069 NE Rotterdam.

Na 750 warmtefoto’s, ca. 150 bezoekers van de adviesdagen op 6 en 10 februari en de goed bezochte ledenvergadering van 17 februari 2016 stond de WoonWijzerWagen op 23 maart 2016 bij de Keizershof. In de WoonWijzerWagen zijn ca. 25 bezoekers geweest en 15 adviesgesprekken gevoerd.

(C) Roel Dijkstra Fotografie / Foto Fred Libochant Rotterdam / WoonWijzerWagen waar geinteresseerde bewoners informatie kunnen krijgen over energiezuinig maken van de woning

(C) Roel Dijkstra Fotografie / Foto Fred Libochant
Rotterdam / WoonWijzerWagen waar geïnteresseerde bewoners informatie kunnen krijgen over energiezuinig maken van de woning

Zie ook: http://www.rotterdamenergiebesparing.nl/nieuws/woonwijzerwagen-in-de-heide-bes-buurt/

Daarnaast voerde de WoonWijzerWinkel meer dan 25 onderzoeken of scans van woningen uit. Er is gekozen om voor iedereen een uitgebreide scan voor € 25,– aan te bieden, omdat zoveel buren een rapport wilden. Wat we over onze huizen willen weten op het gebied van duurzaamheid is hiermee ongeveer bekend en zijn we klaar voor de volgende stap, de eerste thema-avond “vloer- en bodem isolatie” en deze heeft een 2-ledige opzet:

  1. Verdere informatieverstrekking over de mogelijkheden, methodes en voordelen van vloer- en bodem isolatie
  2. De vorming van groepjes belangstellenden, die samen dergelijke isolatiemaatregelen willen laten uitvoeren, met het doel een zo groot mogelijk inkoop voordeel te behalen.

De WoonWijzerWinkel organiseert deze avond met medewerking van ‘Heide-Bes’. De door de WoonWijzerWinkel voorgestelde leveranciers zijn gecontroleerd op kwaliteit en komen uit onze regio. Tijdens deze avond gaan we na of we onze wensen voor uitvoering van deze isolatiewerkzaamheden kunnen bundelen. De bewoners sluiten individueel een overeenkomst met één van deze leveranciers, onder de kortingsvoordelen van het totaal van het aantal opdrachten. De gemeente Rotterdam stelt een subsidie van € 100,- beschikbaar voor elke bewoner, die een isolatieklus laat uitvoeren. Zie:  http://www.rotterdamenergiebesparing.nl/nieuws/woning-isoleren-de-gemeente-draagt-bij/

Tot ziens op woensdag 20 april 2016 om 19.30 uur in: De Gerard Goosenflat, Thomas Mannplaats 150, 3069 NE Rotterdam.

Namens de commissie ‘Heide-Bes’ met Energie, Jolt Oostra, energie@heidebes.nl