Werk in Uitvoering: verkeersoverlast Heide en Bessenbuurt

Onderstaande mail is op 14 november 2018 door ‘Heide-Bes’ aan de gemeente Rotterdam gestuurd:

Beste mevrouw Groenenweg,

Namens de bewonersvereniging ‘Heide-Bes’ vragen wij uw aandacht voor de aanstaande verkeersoverlast in onze wijk.

Op 11 oktober stuurde onze vereniging (mail van de heer Oostra) u hierover al een mail met een suggestie om de verkeersoverlast te beperken. Niet alleen hebben wij hierop geen antwoord gekregen, het blijkt dat er nu voor de slechtste oplossing gekozen is. Namelijk alle verkeer in twee richtingen wordt door het smalste straatje in de wijk geperst.
En dat terwijl er alternatieven zijn.
Is voldoende gedacht aan het alternatief van kortsluiting van de oude Wollenfoppenweg met de Wollenfoppenweg/Wilsonlaan? (zoals in de mail hieronder staat aangegeven)
Is voldoende gedacht aan het gebruiken van het dubbele fietspad aan de Wilsonweg? (zoals aangegeven in onze mail van 11 oktober)
Is gedacht aan het tijdelijk geschikt maken van een richtingsverkeer op de Sneeuwheide/Struikheide?
Wij kunnen ons niet voorstellen dat het verkeer omleiden door de Lavendelheide ookmaar in de buurt van een oplossing komt. Dit straatje is juist ontworpen om het verkeer te weren.
Qua veiligheid is dit in onze ogen een groot risico. Niet in de laatste plaats voor soepele een doorgang van hulpdiensten. Wij vragen ons af ook de politie hieraan akkoord heeft gegeven.
Graag willen wij inzicht in uw besluitvorming over dit verkeersplan.
Ook willen wij weten hoe u denkt over de genoemde alternatieven
Wij willen inzicht in hoeverre er over het veiligheidsaspect is nagedacht en of de politie hiermee akkoord is gegaan
Tevens willen wij weten welke extra maatregelen u neemt om uw plan in goede banen te leiden.
Wij gaan er van uit dat u serieus naar de alternatieven wilt kijken en ons laat weten wat de uitkomst wordt.
Dit is een situatie die alle bewoners van de Heide Bessenbuurt gaat raken.

Er is met de gemeente afgesproken dat dit soort ingrijpende maatregelen met de bewoners voorbesproken worden. Dit om de alternatieven in kaart te krijgen en draagvlak te creëren.
Dit is totaal niet gebeurd, zelfs niet nadat wij hiertoe een voorzet hebben gegeven.
Dat er soms overlast is begrijpen wij uiteraard best. Maar op deze manier, en met deze uitkomst zal er geen begrip zijn in de wijk. Uw snelle reactie afwachtend beraden wij ons op verdere acties

Met vriendelijke groet,

Sander van Ee

Secretaris bewonersvereniging Heide en Bessenbuurt

Update BLR451 april 2018

Update van de ontwikkelingen rond Bergse Linker Rottekade (BLR) 451, de voormalige boerderij

In het vorige artikel bent u bijgepraat over de situatie rond de ontwikkelingen rond de voormalige boerderij aan de Rotte.

Daarbij werd verwezen naar de 2 zittingen van de rechtbank van Rotterdam in december 2017 en de toen bekende uitkomst daarvan.

De kern is dat de bewoners vinden dat het unieke landschappelijke karakter van de omgeving door de grootte van de woning wordt aangetast.

Nauwkeuriger aangegeven: Een aantal bewoners van de Zuurbes is het oneens met de grootte van de  te bouwen woning, die veel groter is dan de door de gemeente opgestelde toetsingseisen, 352 m2 tegenover 120 m2, zelfs wanneer je dat totale pand zou opvatten als een deelbare combinatie met vergunningsvrije bijgebouwen. Totaal is dat 120+40+120+ 40 = 320 m2 mogelijk. Daarbij wordt de kwelsloot niet doorgetrokken en is bebouwing ten zuiden van de (door te trekken) kwelsloot nog steeds toegestaan!

Op 2 februari 2018 deed de Rechtbank in de tweede zitting uitspraak. Het bezwaar van de omwonenden werd ongegrond verklaard. De rechtbank oordeelde o.a. dat Burgemeester en Wethouders  van Rotterdam in deze gebruik kan maken van haar (zogeheten) discretionaire bevoegdheid en in redelijkheid tot hun besluit zijn gekomen.

Daarna was er op 13 maart 2018 een hoorzitting bij de Algemene Bezwaarschriftencommissie van de gemeente Rotterdam. Vanuit de gemeente werd benadrukt dat de geplande woning voldoet aan de voorwaarden in de omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan (die van 22 december 2016). Tevens werd kort benoemd dat de ontsluiting nu plaats vindt via de Rottekade.

De omwonenden hebben (weer) aangegeven dat in hun visie de geplande woning veel te groot is en niet voldoet aan het toetsingskader. Ook hebben zij weer bevestigd verheugd te zijn over de nieuwe ontsluiting via de Rottekade en aangegeven niet tegen bebouwing van de kavel te zijn, mits kleinschalig.

In haar brief van 19 april 2018 bevestigt gemeente Rotterdam dat zij het advies van de Algemene Bezwaarschriftencommissie in zijn geheel zal overnemen. Gezien de overwegingen in het advies en gelet op de toepasselijke wettelijke voorschriften is besloten:

 1. Alleen de bewoners van Zuurbes 13, 15, 17 en 27 zijn als belanghebbende aangemerkt
 2. De bouwvergunning is herroepen
 3. Er zal een nieuw besluit moeten worden voorbereid conform de procedure zoals vastgelegd in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

Concreet betekent dit dat de bouw van de beoogde villa en de ontsluiting via het President Wilsonwegfietspad voorlopig van de baan is.

De betreffende bewoners van de Zuurbes zijn erg tevreden met dit resultaat en bedanken iedereen, die daaraan heeft bijgedragen.

Omdat de gemeente Rotterdam, ondanks de uitspraak van de rechtbank van 5 februari j.l.,  grootschalige bouw toestaat is besloten tegen deze uitspraak bij de Raad van State in beroep te gaan. Dit beroepsschrift is op 11 april 2018 ingediend

Inmiddels is door  de gemeente Rotterdam een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een woning op het naastliggende perceel (no 450). Voor de ontwikkeling op dit perceel geldt hetzelfde toetsingskader. Het gaat hier echter om de bouw van een woning met een bebouwd oppervlakte van ongeveer 120 m2. De omwonenden zullen dan ook tegen deze verleende vergunning geen beroep aantekenen.

Jolt Oostra

Update BLR451 januari 2018

Update van de ontwikkelingen rond Bergse Linker Rottekade (BLR) 451, de voormalige boerderij.

Wat was de stand van zaken ook al weer?

 • In december 2016 heeft gemeente Rotterdam een vergunning afgegeven waarin van het bestaande bestemmingsplan kan worden afgeweken en er op het perceel van de BLR 451 vier woningen mogen worden gebouwd. Een groot aantal omwonenden heeft hier bij de rechtbank beroep tegen aangetekend
 • In oktober 2017 heeft gemeente Rotterdam een omgevingsvergunning (= bouwvergunning) afgegeven voor de bouw van één bijzonder grote woning aan de BLR 451. Dezelfde omwonenden als bij 1) hebben hier bezwaar bij de gemeente aangetekend en een verzoek tot uitstel bij de rechtbank aangevraagd.

Op 12 december 2017 waren er 2 zittingen bij de rechtbank van Rotterdam.

’s Ochtends werd het verzoek om een “voorlopige voorziening” (= uitstel) van de inmiddels toegekende bouwvergunning voor één bijzonder grote woning behandeld. Hier waren 10 omwonenden bij aanwezig.

Deze voerden aan dat:

 • De verleende bouwvergunning onrechtmatig is en in strijd met de door de gemeente Rotterdam zelf opgestelde toetsingseisen. Hierin is bijvoorbeeld het toegestane bouwoppervlak per hoofdgebouw maximaal 160 m2 (incl. bijgebouw), terwijl in de verstrekte bouwvergunning goedkeuring wordt verleend aan een pand van 352 m2 .
 • De afgegeven bouwvergunning doorkruist een nog lopende beroepsprocedure, waardoor het risico bestaat dat de beoordeling daarvan wordt beïnvloed door bij de aanvang bouw onomkeerbaar gezette stappen.

De omwonenden herhalen hun standpunt dat zij niet tegen bebouwing van het perceel te zijn, maar dan wel binnen het kader van de door de gemeente zelf gestelde randvoorwaarden.

De rechter paste zorgvuldig hoor en wederhoor toe. Bij zijn overwegingen speelt de mate waarin de omwonenden een persoonlijk belang hebben bij deze bouwvergunning:  Wordt men geschaad in zijn/haar belang en hoe dan?

De uitspraak kwam vlak voor de kerstdagen:

 • De omwonenden aan de noordkant van de Zuurbes zijn aangemerkt als belanghebbenden. Of de overige omwonenden dat ook zijn wordt niet uitgesloten.
 • De geplande bebouwing is groter dan in de toetsingseisen is toegestaan.

De eis tot uitstel van bebouwing is door de rechter toegewezen tot 6 weken na bekendmaking van de beslissing door de gemeente Rotterdam op het bezwaarschrift dat door de omwonenden tegen de bouwvergunning is ingediend.

’s Middags stond het beroep tegen de omgevingsvergunning uit december 2016 op de rol. Hierbij waren 13 omwonenden aanwezig. Na ook hier een discussie (hoorzitting met drie (!) rechters) over het belang van de omwonenden bij deze omgevingsvergunning, ging het daarna vooral over de grootte van de bouwoppervlakten, de door de gemeente gehanteerde procedures en de ontsluiting van de woningen.

De omwonenden beargumenteerden onder andere:

 • De gemeente dient zich aan de eigen toetsingscriteria te houden (aan de ene kant er zelf uit citeren en aan de andere kant de referenties er aan door bewoners afwijzen, omdat het slechts een concept-plan is, gaat niet samen). Dit heeft consequenties voor de aard en locatie van de toegestane bebouwing, anders (o.a. beduidend kleiner) dan wat er nu wordt goedgekeurd.
 • Ontsluiting is niet goed geregeld. Breng dit eerst goed in kaart voordat tot het verlenen van een bouwvergunning wordt overgegaan. Het huidige voorstel via President Wilsonfietspad levert verkeersgevaarlijke situaties op.
 • De maatschappelijke uitvoerbaarheid dient in de door de gemeente Rotterdam gekozen procedure door de aanvrager geborgd te worden, bijvoorbeeld door overleg met belanghebbenden (o.a. omwonenden). Daarvan is nul uitgevoerd.

De uitspraak op het beroepsschrift wordt eind februari verwacht. In een volgende update zullen wij hierover verslag uitbrengen.

Linker Bergse Rottekade 451 v.h. de boerderij: rectificatie

In de INFO die rond 19 november 2016 verspreid is staat per vergissing een eerste versie van dit artikel.

De tekst van de definitieve versie vindt u hieronder, inclusief de brief van de bewoners.

Excuses voor het ongemak en eventuele onvolledige conclusies.

Linker Bergse Rottekade 451 v.h. de boerderij

De boerderij zelf alweer een tijdje verdwenen, maar onder het kopje: “Bergse Linker Rottekade 451” vinden op dat terrein en daar omheen allerlei activiteiten plaats.

Een aantal bewoners van de Zuurbes en Aalbes hebben hier kennis van genomen en hun bezwaren zijn aanleiding tot onderstaand stukje. Ook vanuit Heide-Bes kijken wij met belangstelling naar de plannen zoals die bij de gemeente Rotterdam zijn ingediend en hoe die passen in de bestemmingsplannen van dezelfde gemeente en de provincie.

Wat is de stand van zaken? B&W Rotterdam hebben aangekondigd voornemens te zijn een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van de realisatie van 3 vrijstaande woonhuizen (mogelijk gesplitst in 4 woningen) aan de Bergse Linker Rottekade 451.

Het bezwaar van de direct omwonenden spitst zich toe op vier hoofdzaken.

Ten eerste zijn de procedures die voortvloeien uit de Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland niet gevolgd en de bewoners hebben de aanvrager verzocht dit alsnog te doen.

Ten tweede geven de bewoners in hun “Zienswijze” (in de volksmond bezwaarschrift genoemd) aan, dat het huidige voorstel op een aantal punten strijdig is met het concept “stedenbouwkundige randvoorwaarden”, destijds in opdracht van de toenmalige deelgemeente Prins Alexander ontwikkeld. Dit betreft met name de locatie en aard van de bebouwing, waardoor het landschappelijk karakter geweld wordt aangedaan.

Het derde bezwaar spitst zich toe op de wijze van ontsluiting, die in het voorstel van de gemeente via het huidige fietspad (President Wilsonpad) plaats zal vinden. Deze moet worden aangepast om autoverkeer toe te laten, waarbij de voorgenomen ontsluiting van de geplande woningen via een uitrit naar het huidige fietspad en van daaruit naar de Wilsonweg loopt. De bewoners hebben op dit punt hun zorg betreffende verkeersveiligheid geuit: fietsers, die vaak met een relatief hoge snelheid de Rottekade afrijden richting Wilsonweg moeten deze uitrit kruisen, wat aanleiding is voor gevaarlijke situaties. In overleg met de gemeente zou de ontsluitingsroute geen gevaar moeten opleveren voor de verkeersveiligheid van het langzame verkeer, maar de direct omwonenden zien daartoe geen mogelijkheden. De mogelijke toename van sluipverkeer versterkt dit bezwaar.

Als laatste uiten de bewoners hun zorg over de aantasting van het leefgebied door de voorgestelde plannen, met name wat betreft de toename van onveiligheid en geluids- en milieuoverlast, alsook een onomkeerbare aantasting van het landschappelijke karakter en groene uitstraling dat dit deel van ons woongebied zo uniek maakt.

Bovenstaand vormt de hoofdmoot van de Zienswijze van de direct omwonenden, die op 27 september 2016 aan de gemeente is gestuurd. Deze brief is in zijn geheel beschikbaar op de website van Heide-Bes via de link onder dit artikel. Tot op de dag dat deze INFO naar de drukker ging was er nog geen reactie van de gemeente.

Jolt Oostra

Link:  zienswijze-zuurbes-4-17-final-getekend

 

Thema avond over zonnepanelen en zonne-energie.

Op woensdag 31 augustus 2016 om 19:30 uur geeft de WoonWijzerWinkel uitleg over zonne-energie. Daarbij komen allerlei aspecten rond de te verwachten opbrengst, de installatie, aanschafkosten enz. van zonnepanelen aan de orde.  De leden van de commissie “Heide-Bes met energie” van de Bewonersvereniging zijn hier ook aanwezig om uw vragen te beantwoorden en iedereen van een drankje te voorzien. De plek is het welbekende huis van de wijk: Gerard Goosenflat (Thomas Mannplaats 150).

Na afloop vindt u de presentatie op deze website of in uw mailbox, wanneer uw mailadres bij ons bekend is.

Wij hopen u op 31 augustus te mogen begroeten

Tot dan (en wellicht voor die tijd een prettige vakantie)

Met vriendelijke groet

Heide-Bes met Energie

Jolt Oostra

Bouwtekeningen gevraagd

Herhaalde oproep: Wie heeft bouwtekeningen van zijn of haar huis?

Heide-Bes’ met Energie is op zoek naar bouwtekeningen van de woningen in onze buurt. Het plannen en uitvoeren van woningverbeteringen, zoals duurzaamheidsmaatregelen, zijn eenvoudiger wanneer er een goed beeld is van de betreffende woning. ‘Heide-Bes’ verzamelt bouwtekeningen die inzicht bieden in die mogelijkheden en waarmee wellicht problemen vermeden kunnen worden. Zou u de tekeningen die in uw bezit zijn willen aanmelden op energie@heidebes.nl.? Ze worden vervolgens gedigitaliseerd en zijn dan beschikbaar voor andere bewoners. Binnenkort verschijnt een overzicht van de tekeningen die al beschikbaar zijn en hoe u ze kunt opvragen. We werken daarnaast nog aan een inventarisatie van welk type woning in welke straat te vinden is.

Namens Heide-Bes met Energie, Jolt Oostra

Thema-avond “vloer- en bodemisolatie” 20 april 2016

Woensdag 20 april 2016 om 19.30 uur in De Gerard Goosenflat, Thomas Mannplaats 150, 3069 NE Rotterdam.

Na 750 warmtefoto’s, ca. 150 bezoekers van de adviesdagen op 6 en 10 februari en de goed bezochte ledenvergadering van 17 februari 2016 stond de WoonWijzerWagen op 23 maart 2016 bij de Keizershof. In de WoonWijzerWagen zijn ca. 25 bezoekers geweest en 15 adviesgesprekken gevoerd.

(C) Roel Dijkstra Fotografie / Foto Fred Libochant Rotterdam / WoonWijzerWagen waar geinteresseerde bewoners informatie kunnen krijgen over energiezuinig maken van de woning

(C) Roel Dijkstra Fotografie / Foto Fred Libochant
Rotterdam / WoonWijzerWagen waar geïnteresseerde bewoners informatie kunnen krijgen over energiezuinig maken van de woning

Zie ook: http://www.rotterdamenergiebesparing.nl/nieuws/woonwijzerwagen-in-de-heide-bes-buurt/

Daarnaast voerde de WoonWijzerWinkel meer dan 25 onderzoeken of scans van woningen uit. Er is gekozen om voor iedereen een uitgebreide scan voor € 25,– aan te bieden, omdat zoveel buren een rapport wilden. Wat we over onze huizen willen weten op het gebied van duurzaamheid is hiermee ongeveer bekend en zijn we klaar voor de volgende stap, de eerste thema-avond “vloer- en bodem isolatie” en deze heeft een 2-ledige opzet:

 1. Verdere informatieverstrekking over de mogelijkheden, methodes en voordelen van vloer- en bodem isolatie
 2. De vorming van groepjes belangstellenden, die samen dergelijke isolatiemaatregelen willen laten uitvoeren, met het doel een zo groot mogelijk inkoop voordeel te behalen.

De WoonWijzerWinkel organiseert deze avond met medewerking van ‘Heide-Bes’. De door de WoonWijzerWinkel voorgestelde leveranciers zijn gecontroleerd op kwaliteit en komen uit onze regio. Tijdens deze avond gaan we na of we onze wensen voor uitvoering van deze isolatiewerkzaamheden kunnen bundelen. De bewoners sluiten individueel een overeenkomst met één van deze leveranciers, onder de kortingsvoordelen van het totaal van het aantal opdrachten. De gemeente Rotterdam stelt een subsidie van € 100,- beschikbaar voor elke bewoner, die een isolatieklus laat uitvoeren. Zie:  http://www.rotterdamenergiebesparing.nl/nieuws/woning-isoleren-de-gemeente-draagt-bij/

Tot ziens op woensdag 20 april 2016 om 19.30 uur in: De Gerard Goosenflat, Thomas Mannplaats 150, 3069 NE Rotterdam.

Namens de commissie ‘Heide-Bes’ met Energie, Jolt Oostra, energie@heidebes.nl