Heel ‘Heide-Bes’ gaat op de foto: Gratis warmtefoto met energieadvies

Hoe komt u te weten waar in uw huis warmte lekken zijn? Dat kan met een warmtefoto van de woning. Deze foto laat zien waar er in de gevel (veel) warmte verloren gaat. Energie waar u wel voor betaalt, maar geen plezier van hebt. Om te zien waar er aan de voorzijde van uw woning warmteverlies is, worden er deze winter warmtefoto’s gemaakt door de gemeente Rotterdam. Deze kunt u gratis komen bekijken. Voor de gratis warmtefoto met energieadvies werkt de energiecommissie ‘Heide-Bes’ samen met de gemeente Rotterdam en het onafhankelijke energieloket WoonWijzerWinkel. Iedereen in onze buurt krijgt per post informatie om de foto’s te bekijken.warmtefoto
Op nevenstaande voorbeeld ziet u hoe warmteverlies vertaald wordt in verschillend kleuren: bij vlakken met donkerblauwe kleuren is er weinig verlies, via lichtgroen en geel neemt het verlies toe. Bij de rode en witte vlakken is het verlies heel groot. Dit zijn dan ook de actiepunten voor de woning.
U krijgt zo dus aanwijzingen, waar u moet zijn om energie te sparen en het comfort te verhogen. Een mogelijk advies hier: tochtstrip bij het benedenraam en dubbel glas op de bovenverdieping.
Ook is het interessant om op andere onderwerpen verder in te gaan. Dit zijn onderwerpen die u niet direct op de foto ziet, maar die wel met verliezen te maken hebben. Bijvoorbeeld  het verhogen van het wooncomfort en de toepassing van vloerisolatie.

Planning:
Foto’s maken:                                                                                midden januari 2016
Uitnodigingsbrief van de gemeente Rotterdam:                              direct na maken foto’s
Foto’s individueel bespreken:                                                         begin februari 2016
Ledenvergadering met samenvatting en mogelijk vervolgstappen: 17 februari 2016

Wij zijn bereikbaar via de mail: energie@heidebes.nl

Afvalscheiding

Verslag overleg met de projectleider Schone Stad; Sander Beumer
Datum: 27 mei 2015
Plaats: Gerard Goosenhuis
Aanwezig: Sander Beumer en namens de bewonersvereniging: Sander van Ee, Janneke van Jeveren en Hans de Vries.

Sander van Ee heeft voor het overleg een aantal vragen gestuurd die wij vanuit de bewonersvereniging hebben betreffende afvalscheiding en de verstrekking van een extra container hiervoor. Sander Beumer geeft aan dat hij graag zijn verhaal wil doen.
Het allereerst wat de afvalcoach graag kwijt wil, is dat het verhaal zoals dat in de Metro (13-5-2015) stond over het direct beboeten niet juist is. Wanneer mensen willen weten hoe het werkelijk allemaal zit, kunnen ze de website raadplegen. (http://www.rotterdam.nl/afval).

De vraag die bovenaan ligt is, waarom Rotterdam afval wil gaan scheiden. Dat heeft te maken met een aantal factoren:
> Het is Europees beleid om afval te scheiden;
> Het werkt kostenbesparend;
In 2006 werd het afval scheiden gestopt omdat het in die tijd nog niet rendabel was, maar nu zeker wel. Nu is het zo dat wanneer men een ton afval laat verbranden bij de AVR, dat € 110 kost terwijl een ton GFT veel goedkoper is met € 35 per ton. Papier levert geld op.
> De grondstoffen raken op. Een deel van het GFT wordt verwerkt tot biobrandstof;
> GFT is 30% van het afval (wat betreft gewicht). Dat is dus meer dan papier met 17,5% en plastic met 10,4%.

Een veelgehoord probleem is dat er weer een container bij is gekomen. Ruimte speelt een rol hierbij, maar ook stankoverlast. Vanaf september kunnen mensen voor wie de container te groot is, deze omruilen voor een kleinere. De maat die nu geleverd is, is 240 liter. Men kan deze later in het jaar omruilen voor een van 140 liter. Daarnaast is er de mogelijkheid om de papierbak in te leveren. Dat kan nu al, maar er gaat in het najaar geïnventariseerd worden en dan kunnen mensen aangeven wat ze precies voor een maat willen en of ze de papiercontainer willen houden.

Het is de bedoeling dat alle oude bakken in januari 2016 zijn vervangen door nieuwe met een chip. De oude bakken worden ook weer hergebruikt. Ze worden namelijk verkocht aan landen in Oost-Europa.

In de weekbladen en op de website staan tips om geurtjes, maden en dergelijke te voorkomen. Bij extreem warm weer kunnen de biozakjes gebruikt worden en mag GFT ook bij het restafval wanneer dat de bak is die in die week wordt opgehaald.

Nu staan er voor plastic containers bij de supermarkten. Wij vroegen Sander Beumer of het mogelijk is er een aan het begin van de wijk te plaatsen. Nu is dit nog geen landelijk beleid. Zodra dat wel zo is zullen er meer containers komen. Maar hij wilde wel gaan navragen of het mogelijk was om bij wijze van proef een container bij ons in de buurt neer te zetten.

Hoe zit het met de chip op de container?
Er zijn plaatsen in ons land waar men meet hoe vaak jouw bak geleegd wordt. Op basis daarvan moet men afvalheffing betalen. In Rotterdam werkt dat niet zo en zal het de komende jaren ook niet zo gaan werken. Wat dat betreft is het in Rotterdam te complex vanwege de hoogbouw waarvoor nog geen oplossing is.
De chip dient nu nog vooral de gemeente. Ze willen graag weten hoeveel bakken er zijn en kunnen nu ook van ‘verdwaalde’ bakken achterhalen wie de eigenaar is. In het huidige systeem weet de gemeente niet hoeveel bakken er in omloop zijn. Het maakt ook maatwerk mogelijk (een groot gezin kan meerdere zelfde bakken krijgen bijvoorbeeld). Ook bij diefstal en misbruik kan men handelen.

Zoals eerder opgemerkt gaan ze niet beboeten. Wel kan het zijn dat de ophaaldienst in de bak kijkt en dan kan beslissen de bak niet mee te nemen. Er komt dan een kaartje aan te hangen. Een waarschuwing dat het niet goed aangeleverd is. Datzelfde geldt ook voor te zware bakken. Het is vooral vervelend voor jezelf omdat jouw bak dan blijft staan. Dat is
geen verandering ten aanzien van het beleid nu!

Er is protest vanuit de gebiedscommissies. Hoe zit dat precies?
De gebiedscommissie stuurt een brief aan de inwoners van onze wijk om te achterhalen wat er leeft. Deze brief is een protest tegen het geheel. Dat wil zeggen dat men opmerkingen heeft bij de ruimte die de bakken innemen en het ophalen van slechts een
keer per week wat betreft restafval. De gebiedscommissies gaan een enquête uitzetten. De projectleider verwacht er niet veel van omdat over het algemeen slechts 2% van de mensen reageert en dat de informatieavonden matig bezocht zijn.

Op de website van de gemeente is veel informatie te vinden en u kunt ook zelf de afvalcoach benaderen. Hij staat voor u klaar!

Wie heeft er belangstelling voor een nutstuin?

In onze samenleving groeit de behoefte aan kleinschaligheid en aan directe binding met de eigen omgeving. Ook groeit bij mensen de behoefte om meer grip te krijgen op de voedselketen. Eigen groente telen ‘in de achtertuin’ is weer hip en hot. Kijk maar naar de talrijke stadsinitiatieven.
Enkele wijkbewoners van de onze buurt, Ben de la Mar en Rudy Schoonveld, willen een ‘nutstuinproject’ starten. In dit project willen we samen met medebewoners ervaringen opdoen met, voornamelijk biologisch, tuinieren. We zijn in overleg met de kinderboerderij De Blijde Wei om te kijken of zij hiervoor een stuk grond ter beschikking kunnen stellen.
Mensen kunnen in dit project met wederzijdse ondersteuning hun eigen nutstuin beplanten met groenten en fruit, onderhouden en de opbrengst gebruiken. Een deel van de opbrengst wordt aan de kinderboerderij geschonken. Bezoekers van de kinderboerderij kunnen dan straks niet alleen zien waar ons voedsel vandaan komt, maar ook tegen een kleine vergoeding zelf groenten en fruit mee naar huis nemen. Het is ook voorstelbaar dat de tuin wordt opgenomen in het educatieve programma van de kinderboerderij.
De educatieve dienst van de kinderboerderij biedt aan de deelnemers eenmalige ondersteuning bij het maken van een beplantingsconcept. Mensen ontmoeten elkaar in de eigen omgeving rond het thema ‘eigen moestuin’ en het wijkleven wordt door de samenwerking met de kinderboerderij verrijkt.
Deelnemers betalen een bedrag voor de onkosten van het project. Wij denken aan circa  125,– afhankelijk van de grootte van de tuinen. Wat aan het eind van het kalenderjaar van dit bedrag overblijft, wordt geschonken aan Stichting Vrienden van de kinderboerderij. De inrichting van de plek vereist een investering. Gedacht wordt hierbij aan hekwerk om de tuin konijnvrij te houden,  omploegen van de grond, materiaal voor compostbak, ed. Voor deze investeringen wordt in overleg met de kinderboerderij een begroting opgesteld. Voor dekking van de kosten wordt ingezet op fondsen, zoals bewonersinitiatief.
We willen in maart 2015 met het project starten. Wij zoeken medebewoners van de Heidebes buurt die ook interesse hebben in een dergelijke nutstuin en die mee willen helpen het initiatief van de grond te trekken. Neem contact op met ons.

Rudy Schoonveld
06-538.720.22
rudys@box.nl

Buurtpaella-maaltijd 21 juli 2014

Wellicht heeft u op vrijdagavond 19 juli in de buurt van de Kraaiheide/Struikheide van intense knoflook- uien- en olijfoliegeuren meegenoten? Klopt: de voorbereidingen van de buurtpaella waren tien in volle gang, in de tuin van Kraaiheide 13 (Maarten en Angela).
De blokken rond het gemeenteparkje, gelegen achter de woningen aan de Struikheide 3-13 en Kraaiheide 1 – 27 houden met enige regelmaat een gemeenschappelijke barbecue op het grasveld. Afgelopen zondag werd voor een nieuw idee gekozen: een grote paellamaaltijd. De enthousiaste koks, Maarten, Andries en Jaap serveerden aan 17 bewoners en enkele kinderen hun paella. We hebben er echt van mogen genieten en de weergoden waren ons zeer gunstig gezind. Het liep al tegen koffietijd toen een regenbui het gezelschap naar hun woonverblijf deed “afdruipen”.
Inmiddels hebben de buurtgenoten afgesproken om “tussen oud en nieuw” weer iets op hun grasveld te organiseren.
Het wordt zeker steeds gezelliger en de onderlinge band groeit.

Een hartelijke groet,
Namens de koks Maarten van Geldrop en Andries Stam, en onze buurtgenoten,
Jaap van Meerkerk
buurtpaella_1buurtpaella_2

buurtpaella_3

Verslag overleg verkeersveiligheid

Bijeenkomst op 3 februari 2014 op het kantoor van de deelgemeente Alexander. Onderwerp: Verkeersveiligheid op de Ommoordse ruit.

Aanwezigen:
Kruidenbuurt: Bernard Flach, Lianne Flach en Sam Schouten
BOO: Philip Eijsman
‘Heide-Bes’: Sander van Ee
Deelgemeente: N. F.

De aanleiding van dit overleg is het dodelijke ongeval aan de Wilsonweg van november 2013, waarbij een vrouw op het zebrapad geschept is door een automobilist. Verkeersveiligheid is een onderwerp dat enorm leeft bij de bewoners van Ommoord. Het gaat dan vooral om de zorgen over de snelheid, de oversteekplaatsen en het verkeersgedrag in het algemeen. Tijdens dit overleg hebben we vooral besproken hoe de verkeersveiligheid beleefd wordt in Ommoord.

Verkeerssnelheid op de President Wilsonweg
De deelgemeente zegt hierover: er zijn van verschillende kanten signalen binnen gekomen dat op deze weg te hard gereden wordt. Op dit moment wordt d.m.v. metingen op de Wilsonweg bekeken wat de feitelijke snelheid is van het verkeer. De metingen worden bekeken en beoordeeld door deskundigen op het gebied van verkeer.  Dit is het startpunt om te kunnen beoordelen of hier al dan niet maatregelen nodig zijn en of daar vervolgens ook budget voor is.

Oversteekplaatsen met ledverlichting in het wegdek
De deelgemeente zegt hierover: de verlichting in het wegdek reageert ook op andere impulsen dan  overstekende voetgangers. Dat is niet wenselijk. Daarom worden deze op dit moment beter afgesteld, zodat deze alleen op voetgangers reageren. Ook wordt door sommige automobilisten geklaagd dat de verlichting verblindend werkt. Omdat deze ervaring per automobilist verschilt wordt daar op dit moment geen onderzoek naar gedaan.

Straatverlichting bij oversteekplaatsen op de rotondes is niet goed afgesteld
De deelgemeente zegt hierover: de bewoners geven aan dat de oversteekplaatsen wel verlicht zijn, maar dat de verlichting niet goed gericht is. Deze opmerking wordt bekeken. De termijn waarop een antwoord verwacht mag worden, wordt nader afgestemd en aan bewoners teruggekoppeld.

Verkeersgedrag, bewoners pleiten voor handhaving
De bewonersverenigingen pleiten voor handhaving, omdat dit volgens hen het enige is wat overtreders afschrikt. De deelgemeente zegt hierover: handhaving kan incidenteel als instrument ingezet worden als daar aanleiding toe is. Maar een permanente oplossing kan dit niet zijn. Een van de voorwaarden  om een locatie hiervoor aan te wijzen is dat er veelvuldig te hard wordt gereden, anders dan in een 30 km gebied. Het is aan de politie om te oordelen of zij op een bepaalde locatie handhaving nodig achten. Naar aanleiding van de metingen kan de politie beoordelen of zij hier een handhavingsactie gaan inzetten.

De Kruidenbuurt, parkeeroverlast
Bewoners uit de kruidenbuurt ervaren toenemende parkeeroverlast door werknemers en bezoekers van het Alexandrium. De deelgemeente zegt hierover: een aantal jaar geleden zijn er parkeertellingen gedaan in de buurt. Dat gaf toen volgens Stadsontwikkeling geen aanleiding om parkeerregulerende maatregelen te nemen, omdat niet aan de gestelde voorwaarden werd voldaan.  De situatie kan veranderd zijn, daarom wordt gekeken of er opnieuw tellingen gedaan kunnen worden om te zien wat de parkeerdruk in de buurt is. Vandaar uit wordt beoordeeld of deze buurt in aanmerking kan komen voor parkeer regulerende maatregelen, zoals betaald parkeren. Of en wanneer die tellingen gaan plaatsvinden, wordt aan de bewoners teruggekoppeld.

 De Kruidenbuurt, verkeersoverlast
De deelgemeente zegt hierover: de deelgemeente zoekt uit of en wanneer en op welke locaties er 30 km wordt ingevoerd in de kruidenbuurt. Ook hierover krijgen de bewoners een terugkoppeling. Om dit in te kunnen voeren moet de inrichting aan bepaalde voorwaarden voldoen, anders kan bij automobilisten niet de gestelde snelheid afgedwongen worden. Dit wordt samen met de projectleider van de buitenruimte in de Kruidenbuurt en verkeerspolitie bekeken.

Ten slotte
Uitgesproken is dat het goed was dat de bewonersverenigingen gezamenlijk in gesprek gaan met de deelgemeente. Voor de deelgemeente is het ook goed dat zij de signalen uit de wijken ontvangen.
Afgesproken is dat de deelgemeente de bewonersverenigingen op de hoogte brengt van de snelheidsmeting aan de President Wilsonweg. Tevens spreken we af dat we elkaar weten te vinden als er wat speelt.

Drakenbootrace 8-9-2012

Op een heerlijke, zonovergoten, zaterdag was er een spannende Drakenbootrace in de kanovijver op het Ommoordse veld.

Naast spannende wedstrijden tussen verschillende teams uit de buurt en politieke partijen, was er volop te genieten van allerlei lekkernijen. Zo konden kinderen (en ook de hele grote) een heerlijke chocoladelolly maken. Waar was het team van de Heide-Bes?

Koek en zopie
Ommoord Brrrrrrrruist
PvdA kleurt de boel rood
0
Hevige strijd tussen PvdA en Leefbaar Rotterdam
PvdA en LR samen over de finish?
Toeschouwers Drakenbootrace
jong en oud vol bewondering voor de boten.
Lekker trommelen.
Achterover in het zonnetje
Uitleg over cacaobonen
Vloeibare chocolade op de lolly
Lolly in de snoepjes
Hoppa, lekkere chocoladelolly voor mij :P
En natuurlijk ijsjes
Suikerspinnen en popcorn horen erbij
De uitslagen werden fanatiek in de gaten gehouden
De "kade"
Koek en zopie
Ommoord Brrrrrrrruist
PvdA kleurt de boel rood
0
Hevige strijd tussen PvdA en Leefbaar Rotterdam
PvdA en LR samen over de finish?
Toeschouwers Drakenbootrace
jong en oud vol bewondering voor de boten.

Kentekenplatenroof

Zojuist (23 juli) vernomen dat afgelopen nacht in Capelle/Schollevaar van meerdere auto’s de kentekenplaten werden gestolen. Het betrof in alle gevallen los ingeplaatste kentekenplaten welke in enkele seconden kunnen worden verwijderd/gestolen. Daarom hierbij het dringende advies (van dhr. E. van Beek):  laat uw autokentekenplaten z.s.m. popnagelen  (kost hooguit 25 Euro). Indien toch van uw auto af gestolen, dan onmiddellijk (electronische of telefonische) aangifte doen bij de Politie en ….  nieuwe vervangende kentekenplaten aanschaffen.  Twee nieuwe kentekenplaten kosten u gemiddeld zo’n 45 Euro. En …..  een heleboel hoofdpijn en verloren tijd. Doe er uw voordeel mee.